W. H. M. van den Hout,
Willem W. Waterman,
Willy van der Heide,
Sylvia Sillevis,
Victor Valstar,
            enz. enz.
Zondag 28 april 75.Het Politiek Verleden van Willem W. Waterman


W.H.M. van den Hout ( enkele pseudoniemen bovenvermeld) is geboren te ‘s Hertogenbosch op 3 Juni 1915. Gemobiliseerd. Augustus 1939 Regiment Grenadiers.
      Werd in Januari 1941 lid van Nationaal Front ( leider Arnold Meijer) en tegelijkertijd propagandaleider von die beweging. Legde in Augustus 1941 zijn lidmaatschap, samen met zijn functie van propagandaleider 1, neer na de inval van de Duitsers in Rusland, en op grond van de overweging dat Arnold Meijer toen het initiatief nam tot het oprichten van een anti-bolsjewistisch legioen, hetgeen in die omstandigheden formeel landverraad inhield ( de Russen waren toen onze geallieerden).
      Daarna is Van den Hout van NIETS meer lid geweest. Hij heeft zelfs geweigerd, de Ariër-verklaring te tekenen die nodig was om lid te worden van de Kultuurkamer 2. Dit is later door mijn ongelovige vijanden uit en te na gecontrôleerd en tot hun teleurstelling juist bevonden.
      Dit betekent dus ook, dat Van den Hout nooit zelfs maar een dag lid is geweest van enige landsverraderlijke organisatie. Nationaal Front is nimmer als zodanig beschouwd, omdat deze beweging einde 1941 door de Duitsers werd verboden. Daarenboven wás het lidmaatschap al in Augustus neergelegd.
      Later is Van den Hout benaderd door de GDN ( Geheime Dienst Nederland), afdeling Den Haag en met het verzoek, voor hen te willen werken. Alle verdere handelingen zijn geschied op machtiging van en in overleg met de GDN ( met grote lof genoemd. door de parlementaire Enquête Commissie), met als gevolg dat Van den Hout politiek van rechtsvervolging is ontslagen en dus politiek over een blanco strafregister beschikt.
      Dat is, wat Justitie betreft.
Voorts beschikt Van den Hout over een verklaring van Vrijberghe de Coningh, die als volgt luidt:

"De Ondergetekende, President van de Centrale Ereraad,
verklaart hiermede dat de namen:
            W.H.M. van den Hout,
            Willem Waterman en
            Willy van der Heide
niet voorkomen in de registers van de Eeraad 3 voor de Litte-
ratuur en evenmin in die van de Centrale Eerraad 4."

En de Centrale Ereraad overkoepelt Toneel, Muziek, Cabaret, Grafische Kunsten, Litteratuur enz.

      Dan nog het laatste ( deze instantie valt namelijk buiten de twee voorgaande):

      Van den Hout is door de Raad van Beroep voor de Perszuivering veroordeeld tot een journalistieke uitzuivering van 1o jaar, ingaande 1o mei 1945, maar aan deze uitspraak is een heel speciale en unieke bepaling toegevoegd, welke luidt:

"... met dien verstande dat aan Van den Hout na afloop van dien termijn het Certificaat van Geen Bezwaar móét worden verleend door de instanties, die dan met het afgeven van dergelijke Certificaten zal zijn belast".

      Dat laatste, met de duidelijke opzet, mij tevoren in bescherming te nemen, omdat gebleken was, dat in sommige gevallen, op grond van andere overwegingen, tóch nog het Certificaat werd geweigerd.

Verklarende, dat de bovenstaande gegevens volkomen en onaantastbaar in overeenstemming zijn met de feiten,


W.H.M. van den Hout

[handtekening]
[1]In werkelijkheid werd Willem wegens nalatigheid ontzet uit zijn functie als medewerker (niet leider, zoals ook hier weer beweerd wordt) van de Afdeling Propaganda: zie de brief van J.M. van de Wetering aan Willem d.d. 31 juli 1941.
Bovendien is Willem tot het moment van opheffing betalend lid gebleven van Nationaal Front: zie de verklaring van Arnold Meijer voor de Raad van Beroep voor de Perszuivering d.d. 29 december 1949.
[2]Op de aanvrage om vrijstelling van de inleveringsplicht van een radio van 01-06-1943 wordt vermeld dat Willem lid was van de Niederländischer Kulturkreis, en wel onder nr. 506!
In zijn Analyse en weerlegging der beschuldigingen inz. W.H.M. van den Hout” (25-02-1947) verklaart Willem overigens zelf dat hij zich heeft aangemeld toen de oproep daartoe verscheen.
[3]Het woord "Eeraad" is met pen verbeterd in "Eereraad".
[4]Het woord "Eerraad" is met pen verbeterd in "Eereraad".