P 3318B/A16 December      9
Zeer geachte heer Trip,


            Hierbij heb ik het genoegen U toe te zenden:
1.Een authentiek exemplaar van de illegale Gil;
2.Een na-oorlogse nadruk van genoemd nummer, waar op pag. 1 en 4 een nadere commentaar op het verschijnen van dit illegale nummer wordt gegeven;
3.De volgende illegale bladen uit de bezettingstijd:
a.Het Parool d.d. 25-5-1944; vide blz. 13 tot 16;
b.Ons Volk no. 5 van Maart 1944; vide blz. 2;
c.Vrij Nederland van 29-3-1944; vide blz. 8;
d.Ons Volk no. 8 van Juni 1944; vide blz. 8.
            Ik verzoek U deze exemplaren wel bijeen te willen houden, omdat ze na de berechting weder door bemiddeling van de heer Van der Leeuw teruggegeven moeten worden aan het Bureau voor Oorlogsdocumentatie.


            Wat de getuigen betreft, moet ik U mededelen, dat THIJSSEN voortvluchtig is en VOGEL is afgevoerd naar Duitsland. Zij beiden kunnen dus in elk geval niet worden gehoord.
            Voorts zijn wij nog niet geslaagd in het opsporen van de tegenwoordige verblijfplaatsen van Mej. DE MAREZ OYENS en van J.J. VISSER.
            De heer Van der Leeuw deelde mij heden mede, dat HELMUTH PRÖBSTING thans in Amsterdam is, in het Huis van Bewaring II aan de Amstelveenseweg. In verband met een reeds geschiede ontvluchtingspoging zijn op hem speciale maatregelen van toepassing; voor zijn voorgeleide is een speciale vergunning nodig van de Procureur-Fiscaal te Amsterdam.
            PRÖBSTING, die blijkens het in ons eigen dossier aanwezige proces-verbaal bij de S.D. "Betreuer" was van "De Gil" is een zeer belangrijke figuur in deze zaak, omdat hij zelf de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor de anti-N.S.B.uitlatingen in "De Gil": volgens hem waren deze genomen ten eerste om lezers te trekken en ten tweede omdat de S.D. toch niet het minste vertrouwen in de toekomst van de N.S.B. had. Voorts heeft hij verklaard, dat de Duitsers met "De Gil" tevreden waren.
            Gaarne zou ik van U vernemen of het Uw bedoeling is om, nu het mogelijk is, ook PRÖBSTING als getuige op te roepen en zo ja, of U hem op de eerste dan wel op de tweede dag zoudt willen horen.


            Met vriendelijke groeten,


Uw dw.
(Mr. J. Biemond)

de Hoogwelgeboren Heer
Jhr. Mr. Dr. G.W. van Vierssen Trip
Kralingsche Plaslaan 40,
Rotterdam.