MINISTERIE VAN ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
BUREAU PERSZUIVERING

AFD.Reg.K.      N.L.REF.    vD/MNR.    20 45

ONDERWERP:'s-GRAVENHAGE,    31 Maart          19   48
JAVASTRAAT 34 - TEL. 183030


MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
DE TEEKENS VAN DEZEN BRIEF TE VERMELDEN
Den Heer W.H.M. v.d. Hout
Cellenbarakken
S C H E V E N I N G E N.      De Commissie voor de Perszuivering, ingesteld overeenkomstig art. 7 van de Wet Noodvoorziening Perswezen ( Staatsblad H 211) roept U op in haar vergadering op 13 April 1948 te 14 uur ten burele Javastraat 34 te ‘s Gravenhage, teneinde U te verantwoorden inzake Uw beleid, zoals U gemeend heeft dit te moeten voeren in Uw hoedanigheid van medewerker van het blad De Gil en van het Dagblad de Residentiebode, gedurende de bezettingstijd, hetwelk onder meer tot uiting komt in de artikelen opgenomen in de hieronder te noemen afleveringen van deze bladen.
De Gil.
No. 1.    Wat gebeurt er met Indië.
2.    Engelsche garanties (3e blz)
Prins Bernard heeft gezegd.
Hij zeit wat.    (4e blz.)
Stop press.           "
3.    De moorden van Katijn ( 2e blz.)
Voor het forum van de wereld ( 3e blz)
Ons standpunt ( 4e blz)
40.000 sammen trappelen van ongeduld ( 4e blz)
Britsche hersengymnastiek ( 4e blz)
4.    Waar blijft de invasie ( 1e blz)
O, die heerlijke Joden (2e blz)
Stop press ( 3e blz)
De Engelsche Europeaan ( 4e blz)
5.    Wie krijgen de baantjes (1e blz)
Aan de leestafel (3e blz)
De Gil-club ( 4e blz)
6.    Tot hoe ver gaan de roode legers ( 1e blz)
Aan de leestafel ( 3e blz)
De Gil-club (4e blz)
7.    2x2 is geen 4
Onverkorte Bernardrede ( 3e blz)
Advertenties ( 3e blz)
         "          4e      "
De Gil-club   ("      "
8.    Invasie-adviezen ( 1e blz)
Het stille leed. (3e blz)
Handleiding invasie ( 3e blz)
Brief van ‘ne Brabander
9.    Annexatie van Duitsch grondgebied.
Robot-bom was Engelsche snit.
Heer, wij mogen niet mopperen ( 2e blz)
Advertenties )3e blz)
Twee belangrijke benoemingen ( 3e blz)
10.    Seven days (1e blz)
Actie-comité voedselvoorziening in bevrijdingstijd
Terug naar de middeleeuwen (2e blz)
De andere zienswijze ( 3e blz)
11.    Oproer der hypochondrische dominees dreigt (1e blz)
De Polen mogen niet mopperen. ( 1e blz)
Advertenties ( 3e blz)
12.    Voorpagina

De Residentiebode:
4.4.42Materie zonder geestkracht
7.4.42Strat. hulpeloosheid
8.4.42     "            "
10.4.42Het 2e front.
13.4.42Van blindgeloof naar blinden twijfel
14.4.42De kern der Britsche onmacht
17.4.42Petroleum
29.4.42Frankrijks groote ontwaken.
30.4.42      "              "              "
5.5.42De beheersching der Oceanen
6.5.42   "         "                "         "
13.5.42De Jodenster.
15.5.42Wurgende greep.
21.5.42Japan en Australië
28.5.42Rommel
29.5.42Oostfront ‘42
2.6.42Journalistiek.


      Verder zullen U inlichtingen worden gevraagd over het schrijven van brochures in opdracht van het Rijkscommissariaat o.a. Balans der Fronten, Geef mij maar Amerika, Dus toch Amerika, Zeg weet je ‘t al ? ; Het medewerken aan de Radio-Gil, aan de zender Arnhem en het medewerken aan de frontpropaganda der "Einheit Gerlach"
      De stukken op deze zaak betrekking hebbende, liggen te Uwer inzage op 10 April 1948 te ‘s Gravenhage, Javastraat 34.
      U is bevoegd een schriftelijk verweer bij de Commissie in te zenden en U ter zitting door een schriftelijk gemachtigde te laten vertegenwoordigen, alsmede U door een raadsman te laten bijstaan.
      U is tevens bevoegd getuigen en deskundigen ter zitting te doen horen.


Namens de Commissie voor de Perszuivering,
De Adjunct-Secretaris,


[handtekening]

( Mr. L. van Dijk)