AFSCHRIFT  

MILITAIR GEZAG
DISTRICT AMSTERDAM
     AFDEELING
COMMISSIE VOOR DE VRIJLATING
     VAN GEVANGENEN

ONDERWERP:

Onderzoek naar de antecedenten van:
W.H. v.d. Hout.

PROCES-VERBAAL


Ik, ondergeteekende
Johannes van Randeraat
rechercheur bij opgemelde commissie, verklaar een onderzoek ingesteld te hebben naar de antecedenten van
W.H. v.d. Hout
Ik, verbalisant, hoorde de navolgende persoon, die mij verklaarde als achter zijn naam staat vermeld.
JACOB ANTONIE BOOGERMAN
geboren 21 October 1913 te Kampen en wonende van Speijkstraat 86 te ‘s-Gravenhage, die mij verklaarde:
            "Ik ben absoluut overtuigd, dat W.H. v.d. Hout "goed" was. Zijn werkzaamheden bij de Gil (zoowel het orgaan als de radio uitzendingen) geschieden in overleg met Cageling van de G.D.N. De werkzaamheden waren hoofdzakelijk gericht op het doorkruisen en saboteeren der Duitsche propaganda, terwijl voorts gevolg werd gegeven aan verzoek en wenschen der illegaliteit. Dit kwam zeer sterk tot uiting in correspondentie rubriek "De Gilclub".
Ik ben nog in het bezit van een jaargang van "De Gil" en zal U daaruit een kort resumé toezenden van de belangrijkste publicaties. Het huis van W.H. v.d. Hout was een centrum van onderduikers.

Aldus dit proces-verbaal naarwaarheid opgemaakt, geteekend en gesloten
te Amsterdam 19 September 1945

De rechercheur voornoemd:

w.g. J. v. Randeraat.


VOOR EENSLUIDEN AFSCHRIFT: