Gilclub voor Donderdag 22 Febr. 1

Goeden avond hongerige en nog hongeriger swingvrienden, Gilclubleden en anderen hygende wachters op de nakende bevrijding. Dit is Leonie-weet-jij-nog-clandestiene-sigaretten-te-koop-Miller met de nieuwe Radio Swing Club.
EN zooals wij de vorige week hebben beloofd, introduceeren wij deze gedenkwaardige week het eigen Radio Gil Sextet, onder d en officieelen titel: de High Yellers. En waarom zouden wij krachtens oude Gil zede niet ineens met de deur in huis vallen? ... Hier is hun eerste nummer:
           Royal Garden Blues

En alvorens we beginnen met ons poltiek geredekavel eerst een tweede nummer van onze High Yellers ... Bent u nieuwsgierig naar de bezetting? ... Die is geheim. Even geheim als de heele GIL geschiedenis zelf. En het allergeheimst is volgens vele lieden het doel dat wij beoogen ... Maar hier is het volgende nummer van onze High Yellers:
           "Lover come back to me".

En na deze verkwikking voor de swing fans een religieuze douche. Wij hebben voor veel geld de hand kunnen leggen op den origineelen tekst van den Vastenbrief van Mgr. Mutsears, uitgesproken in de Kathedrale Basiliek van s Hertogenbosch op 11 Febr. En uit deze Vastenbrief lichten wij de volgende passage:
"Een andere moeilijkheid van dezen tijd is de al te vertrouwelijke omgang van sommige meisjes met onze bevrijders. Zeer zeker kunnen wij dezen niet dankbaar genoeg zijn en die dankbaarheid moet tot uiting komen. Maar dat moet een waardige houding zijn, een houding waarvan noch wij. noch hun vrouwen en verloofden , noch onze mannen en jongelingen ooit spijt behoeven te hebben. Het ligt ook voor de hand dat een te groote vertrouwelijkheid leidt tot ..... verloving en huwelijk en de ervaring leert, dat huwelijken, gesloten tusschen katholieken van verschillende nationaliteit van andere landaard, zeden en gebruiken, maar al te vaak ongelukkig worden. Dit gevaar wordt nog grooter, als de kennismaking slechts vluchtig is geweest en als men van tevoren niet voldoende de familieleden de familieleden en de maatschappelijke positie 2 der buitenlandsche partix 3 heeft leeren kennen. Mocht bij deze bezwaren nog komen een gebrek aan 4 verschil in godsdienst, dan kan er voor een katholiek meisje zeker geen sprake zijn van verkeering of verloving. Ouders, waak 5 over uw kinderen! Bespreek met haar de gevaren en help haar in haar moeilyjkheden 6. "Maar", zoo zegt gij, "mijn dochter is zoo braaf en deze militairen zijn zulke keurige jongens .... Wij willen dit gaarne aannemen, maar zorgt dan zorg dan dat zij ook braaf en keurig blijven. Vergeet niet, dat ook de allerbraafste als gevolg van de erfzonde de booze begeerlijkheid met zich dragen 7.


GONG
O, die akelige begeerlijkheid ... Maar nog veel interessanter is, dat Hollandsche Katholieken niet mogen trouwen met Engelsche Katholieken. En Amerikaansche Katholieken natuurlijk nog veel minder. Nog n stap verder en Groningsche Katolieken mogen niet meer om aan 8 met Friesche of Zeeuwsche idems .... Waar je al niet in verstrikt kunt raken! En dan moeten we naar een grootere ruimte toe volgens Kleffens en de Geer ...
En nu eerst iets voor de snakkende Bing fans. Hier is:
               "I am an old Cow hand. (3)

En nu is weer de beurt aan de High Yellers ... Zy spelen twee nummers achter elkaar: eerst de moeder aller Blues melodieen:
      Saint Louis Blues,
op de hielen gevolgd door:
         Alexander's Ragtime Band.

En wat is de opiinie van onze swingvrienden over deze nieuwe combinatie? Zy is de GIL overwaardig. Swing E die heeft beslist eer van zijn werk ... Maar het heeft hem ook weken van ruzie gekost. Hetgrootste gevecht gaat nog steeds over de bas. Ieder schijnt erop uit te zin de bas te smokkelen op een plaats voor de microfoon waar niemand hem hoort dam de bas zelf. En nu een aankondiging: volgende week een uiteenzetting van de principes van band-samenspel, aan de hand van muzikale illustra ties door de High Yellers.
De swing verschieten worden steeds vrooliker voor de goede oude GIL. En de beste illustratie daarvan is ht volgende nummer:
      Blue Skies
En nu een kersversch bericht van Radio Oranje ... Hier volgt de letterlijke tekst:
      Amerikaansche Thunderbolt lange afstand jagers zijn gisteren verschenen boven Berchtesgaden, waar Hitler zijn buitenverblijf heeft. Ze konden hun oorspronkelijk doel door weersomstandigheden niet aanvallen, vandaar dat zy Berchtesgaden met een bezoek vereerden. De Amerikanen schoten hun raketten af op het spoorwegstation waar een electrisch treinklaar stond. Een van de Amerikaansche piloten poogde met een van zyn leege reservetanks het dak van Hiler's villa te raken, maar de vaart van zyn toestel was zoo groot, dat hij de resultaten van het omlaag geworpen leege benzineblik helaas niet kon waarnemen.
Tot zoover Radio Oranje.
Wie zei ook weer dat de Amerikanen goede improvisatoren waren?
DIT is nog eens ijver ... geen bommen of raketten meer? Dan maar leege benzineblikken! Wij wachten nu nog op enkele navolgende berichten volgens dewelke een bezzinedistiller fabriek in brand werd geworpen met een peuk Chiep Whip, - een duikaanval gedaan op een Duitsche generaal met een bananenschil en met weergalooze heldenmoedeen tapijt van leege melkblikjes, gelegd over het station in Amersfoort.
Om maar te zwijgen van een onverwachten en misdagigen overval van jachtbommen werpers die leege whiskyflesschen werpen op een Middeleeuwsche Kathedraal ...
Als wij Radio Oranje niet hadden wat zou ons leven dan veel minder vroolijk zijn!
En nu de voorlaatste opname ... Vorige week hoorde U een proefopname van Swinging the Blues. En hier komt een verbeterde editie.

            SWINGING THE BLUES

En dit wordt het einde van de Yellclub van deze week. Dit is Swinging Sally Silver, afscheid nemend ... en de hoop dat Leonie volgende week is opgedoken 9. Cheerio fellers ...
En voor zoover mogelijk volgt nu nog:

                I found a New Baby ...

Good Luck and Good listening![1]In het NIOD-archief draagt deze tekst het nummer "40"; uitzending : donderdag 22 februari 1945.
[2]Na "maatschappelijke positie" zijn met pen de woorden "en de levensomstandigheden" toegevoegd.
[3]Het woord "partix" is met pen verbeterd in "partij".
[4]De woorden "een gebrek aan" zijn met pen doorgestreept en verbeterd in "het".
[5]Het woord "waak" is met pen verbeterd in "waakt".
[6]Het woord "moeilyjkheden" is met pen verbeterd in "moeilijkheden".
[7]Het woord "dragen" is met pen doorgestreept en verbeterd in "draagt".
[8]De woorden "om aan" zijn met pen doorgestreept en verbeterd in "omgaan".
[9]Vreemd! Deze uitzending begon nog met de tekst: "Dit is Leonie-weet-jij-nog-clndestiene-sigaretten-te-koop-Miller", terwijl de uitzending van 15 maart begint met "Dit is weer de secretaresse van Swing Eddie-eet-je-ook-zoo-graag-Zweedsch-brood-Silver"!