WAAR BLIJFT ONZE INVASIE?

Nederland Voelt Zich Gegrepen

EINDE VAN OORLOG NOG NIET IN ZICHT

Lagerhuisrede onthult Nettuno-Débacle

Voorloopig Geen Invasie


CHURCHILL heeft gesproken! Hoera hoera! Maar voorloopig komt de invasie niet. Voor de ongelukkigen, die niet meer beschikken over een clandestiene radio geven wij hieronder een absoluut betrouwbare vertaling. (Dit vermelden wij erbij omdat slimmerds misschien denken dat wij Churchill's woorden hebben verdraaid en diegenen die geluisterd hebben, kunnen getuigen, dat wij dergelijke flauwigheden niet uithalen). Wij geven echter alleen de meest markante passages.
*   *   *
Mr. Winston Churchill begon:

„Dit is geen tijd voor droefheid of vreugde. Het is veeleer een periode van voorbereiding, krachtsinspanning en vastbeslotenheid. Ikzelf ben nooit de meening toegedaan geweest, dat 't einde van den oorlog nabij is of dat Hitler op het punt staat, zijn positie te verliezen. Aan den anderen kant heb ik nooit verzekerd, dat het tegendeel het geval was....”

Altijd prettig als je weet waar je je aan te houden hebt. Wat is dát nou? Er is ons een prima, eersteklas invasie beloofd. En nou wéér niets? Man, - dacht je, dat we nog geen zorgen genoeg hadden? Half Nederland staat onder water en de andere helft is ondergedoken. En nou d i t weer. Nee, dat nemen we niet. Er is ons een eerste klas invasie beloofd.... Stil. Luister. Hij zegt weer wat:

Churchill vervolgde:

„De sterkte van het Duitsche leger is ongeveer 300 divisies, ofschoon vele van deze divisies beduidend in getalsterkte zijn gereduceerd.”

Toen er 10 divisies kort geleden bij Smela waren ingesloten, hoorden wij de B.B.C. zeggen, keer op keer:
„Ten German divisions have been surrounded, which means about 100.000 men if they are anywhere up to their strength.”
Dus 1 Duitsche divisie is 10.000 man? En 300 zijn 3.000.000 man? Good Lord! Maken de Duitschers al die keet met drie millioen man?


Churchill ging voort:

„De gevechtswaarde van de Duitsche troepen is hoog. De Duitsche Generale Staf, dien wij vergeten hebben na den vorigen oorlog te liquideeren, heeft een groote vaardigheid in het manoeuvreeren met troepen op het slagveld en in het snel verplaatsen dezer troepen van het eene gevechtsterrein naar het andere. De recente gevechten in Italië laten hieraan geen twijfel bestaan.”

Inderdaad, mijn waarde. Inderdaad. En diezelfde gevechten laten ook nog aan enkele andere dingen geen twijfel bestaan.... Pardon. Wij zullen niet meer in de rede vallen.

(Vervolg pag. 2)
POSTBUS
278Dezer dagen werd een postbode in totalen staat van uitputting een onzer groote ziekenhuizen binnengedragen. Een loodzware brieventasch was naast hem aangetroffen. Alle brieven bleken bestemd te zijn voor „De Gil”, maar geen enkel adres was hetzelfde. De plichtsgetrouwe postbode had drie weken lang al die verkeerde adressen afgesloft, met het zojuist vermeld treurige resultaat.

Wij hebben aan deze wantoestand onmiddellijk een einde gemaakt door een postbus te huren. Alle brieven, gedichten, scheldpartijen en loftuitingen voortaan te richten aan:


DE GIL
Postbus 278, Den Haag
GEHEIME WAPENS (2)De „Jet Propulsion Engine”

Wij ontvingen de eerste afbeeldingen uit een via Lissabon binnengekomen Amerikaansch tijdschrift over de nieuwe „Jet Propulsion Engine”. De uitvinder is Captain H.A. Propulse. Zijn vrouw, die hem van grooten steun is geweest bij zijn werk, noemt zich (affectionatelijk): Jet. De Jet Propulsion Engine wordt voortgedreven door „Rockets”, aldus genoemd, zooals Captain Propulse verkaarde, wijl zij zulk een „Racket” (= lawaai) maken. Deze raketten, welke wij hiernaast zien vervaardigen aan den staanden band, spuiten naar achteren vuurstralen uit welke tevens kunnen worden gebruikt om vijandelijke vliegtuigen mee te torpedeeren.
Reeksen piloten worden thans in deze nieuwe aanvalswijs getraind, waarin het aanvallende vliegtuig een kwart looping uitvoert, zoodat het rechtop in de lucht komt te staan. Daarna laat het zich achteruit glijden tot een vijandelijk vliegtuig door de „Rocket” stralen wordt vernietigd. Op de foto rechts zien wij een van deze „Rockets” onder groote „racket” het ruime sop kiezen. Jet staat te kijken, maar is wegens plaatsgebrek van de foto afgesneden.Blz. 2DE GILNummer 4


CHURCHILL'S REDE

(vervolg van pag. 1)

„Het is een feit, dat de gevolgen van onze bombardementspolitiek een opmerkelijken invloed hebben gehad op de Duitsche munitieproductie. In het volk hebben zij een doffe apathie teweeggebracht, welke eveneens invloed heeft op de munitieproductie en de luchtbeschermingsorganisaties.”
Vergeef ons, mijn waarde, maar zulk een doffe apathie lijkt ons een vrij benijdenswaardig iets in een volk, dat lijdt onder zware bombardementen. Als je bij den tandarts bent kun je het beste last hebben van „doffe apathie”. Er zijn beroerder dingen dan zulk een apathie. De Engelschen gaven in den herfst van 1940 blijk van juist zulk een apathie (ofwel flegma) en zij voeren er heel wel bij.

Winston:

„De prachtige overwinningen van onze Russische bondgenooten brengen den vijand enorme verliezen toe. Het feit, dat zoovele vijandelijke divisies in Italië en Joego-Slavië worden vastgehouden terwijl andere groote strijdmachten in Frankrijk en Holland worden gebonden door de vrees voor een invasie, is een groote steun geweest tot het behalen van dergelijke overwinningen.”
O, vast en zeker. Jonge jonge, wat een steun. Hoe meer we over invasies praten, hoe meer Duitschers er grimmig achter den Atlantik-Wal gaan liggen loeren. Maar we komen lekker toch niet. Zijn WIJ even slim!

Maar het verhaal gaat voort:

„De Anglo-Amerikaansche bombardementen op Duitschland, die 3 millioen Duitschers bezig houden....”
Dit is een merkwaardig cijfer. Waar komen die 3 millioen vandaan? Puinruimers? Enfin.... laat maar. Er is iets veel leukers op komst:

....„ hebben samen met andere Britsch-Amerikaansche activiteiten viervijfde van de totale Duitsche jachtvliegtuigensterkte naar het Britsch-Amerikaansche front getrokken en, naar ik geloof, zelfs een nog grooter percentage bommenwerpers.”
Hoho. Dat jachtvliegtuigen worden aangetrokken, is begrijpelijk. Maar wat moeten die bommenwerpers doen? Bommenwerpen doen ze alvast niet op groote schaal. Of worden die bommenwerpers omgebouwd tot jachtvliegtuigen? Ook rijmt deze verklaring totaal niet met recente Britsche verzekeringen, dat Duitschland den bouw van bommenwerpers heeft verminderd om jachtvliegtuigen te bouwen.

De rede gaat door:

„Ook dit is van grooten steun geweest voor de Sovjet-Unie. Deze dingen moeten worden gezegd ter rechtvaardiging der Westelijke democratieën.”
Tjonge, wat hebben die Russen een hulp gehad van de Westersche democratieën! Bar gewoon! Ga nog even zoo door, dan doen de Russen eigenlijk niets anders dan de restjes bij elkaar vegen van wat de Engelschen hebben verslagen.

Over den strijd in het Oosten en op den Balkan zei Churchill:

„Naarmate de Duitschers verder naar het Westen terugtrekken zullen zij de gelegenheid krijgen hun front beduidend te verkorten en zoo divisies vrij te maken. Als zij hun verliezen in den Balkan en in Italië voor lief willen nemen en zich uit die landen terugtrekken, kunnen er een aanmerkelijk aantal divisies vrij komen om te worden toegevoegd aan de centrale reserve.”
Dammit Sir! What Do you mean? Er zijn nét pas 10 divisies in de pan gehakt bij Cherkasi. En nu komen er ineens VRIJ? Hoho! Wij willen haring of kuit. Of al die divisies zijn VRIJ of ze zijn DOOD. Maar VRIJ èn DOOD gaat niet. Lieve help. Stel je voor dat er nog troepen vrijgemaakt kunnen worden van het Oostfront! En dan zijn er nog Centrale Reserves óók? U jaagt ons de stuipen op het lijf. Bent u dáárom soms van die invasie teruggekrabbeld?

Churchill zei dan verder:

„Het Britsche leger was weinig meer dan een politielegertje in 1939 en toch heeft sindsdien dat leger gevochten in elk gedeelte der wereld: Noorwegen, Frankrijk, Holland....”
Boy, boy, wat hèbben die Engelschen HIER gevochten! Je krijgt het er nog warm van als je er aan denkt....

„.... in België, Egypte, Erythrea, Abessynië, Somaliland, Madagascar, Kreta, Birma, Syrië, Noord-Afrika, Perzië, Sicilië, Italië, Griekenland, Malakka, Hongkong....”
„Onze troepen zijn op den loop gegaan in België, Kreta, Griekenland, Birma, Malakka.... Pardon?)

„.... en de historie zal uitwijzen dat de bijdragen van onze soldaten buiten alle verhouding zijn geweest tot de beschikbare hoeveelheid strijdbare mannen van dit eiland.””

U bedoelt natuurlijk: de bijdragen van Nieuw Zeelanders, Canadeezen, Australiërs, Amerikanen, Zuid-Afrikaanders, Britsch-Indiërs? Inderdaad géén verhouding.

We gaan maar liever gauw terug naar den luchtoorlog. En we hooren:

„.... Onze luchtaanvallen tegen Duitschland moeten worden beschouwd als onze grootste offensieve krachtsinspanning van het oogenblik.”
Goede help! Wat zegt hij nu?.. Om Godswil! dus voorloopig géén invasie. Anna! Anna! Geef me mijn hoed en jas. Ik ga meteen kolen bestellen voor den komenden winter.... Is de vent nou gèk geworden?

„De lente en de zomer zullen getuigen zijn van een geweldige toeneming in de sterkte van de luchtvloten welke aanvallen doen op militaire doelen in Duitschland. Dit geweldig luchtoffensief vormt den ondergrond waarop onze plannen voor onze invasie overzee berusten.”....
Oh, good Lord! Zie je wel. Wéér uitstel. En daar was ik, sukkel, al bezig mijn voorraadje uit te verkoopen. Gott Strafe England!”

Churchill vervolgde:

„De juiste handelwijze voor Duitsche burgers is, de centra van munitieproductie verlaten en toevlucht zoeken op het platteland.”
Dit is natuurlijk kolder. Er zijn duizenden arbeiders hier, in Rotterdam en Nijmegen, die dolgraag zouden willen maken dat ze wegkwamen, maar een arbeider leeft van zijn werk. Eén week geen werk en hij heeft honger. Een arbeider kan onmogelijk van zijn werk wegloopen, ook niet om zijn vege lijf te redden. Maar goed goed....

„Er is geen twijfel aan, dat de Duitschers op de Fransche kust een nieuw wapen voorbereiden, om daarmee Engeland aan te vallen, door middel van draadloos bestuurde vliegtuigen of raketten of mogelijk een combinatie van deze twee. De voorbereidingen hiertoe geschieden op groote schaal en wij houden hier een wakend oog op....”
Vooral dat wakend oog doet 't 'm. En, maar kijken, jongens. Daar worden de Duitschers zoo verlegen van, dat zij eenvoudig niets meer uitvoeren zoo lang u aan den anderen kant van het Kanaal wakend zit te kijken. Maar laat door al dat kijkende waken de invasie er niet bij inschieten!

Betreffende Italië zei Mr. Churchill:

„Ons tweede groote Anglo-Amerikaansche offensief is dat in Italië. Velen hebben blijk gegeven van hun teleurstelling over de gemaakte vorderingen sinds de inname van Napels.”
Ja, - en wij hier in Holland het meest van al, voor den donder! Wij wachten en wachten en er gebeurt geen p.... Ik wil mijn goeie whisky terug en mijn Esquire!

„Deze slechte vorderingen zijn eensdeels een gevolg van het buitengewoon slechte weer en ten tweede van het feit, dat de Duitschers hebben besloten méér divisies te besteden aan het bouwen van een winterlinie ten Zuiden van Rome.”
Verduiveld, - besteden jullie dan wat meer divisies aan het doorbreken van een winterlinie ten Zuiden van Rome!
1001 GIL

O, die Héérlijke Joden!....


Hoe fijn, hoe fijn zal het zijn als de Duitschers eenmaal zijn verdwenen en de joden komen terug .... Wel een genot om de komkommerneuzen weer over onze trottoirs te zien loopen.
Wij moeten er niet aan denken!
Wij worden gewoon duizelig van genot. Men zou bijna geïnspireerd worden tot een Ode aan de Joden.

„Daar zijn ze weer, de hangbuiken met de woestijnvoeten: de vetharige, worstvingerige, matsesvretende Jidden met hun zeventien millioen overmatig werkende zweetklieren. Onze straten zijn vervuld van het ploffend geluid van korte Jodenbeenen onder overmatig lange Jiddenbuiken. Onze café's zijn rumoerig van breedbekkige, kwabneuzige, met de handen pratende, brutaal-lachende, schreeuwerige, naar jonge meisjes loerende, viesruikende jodenbengels”.

Onze Hollandsche stranden, op heete dagen, zullen vervuld zijn van apenootjes vretende, met sinaalappelschillen smijtende, hun dikke achterwerken-in-witte-broeken-wringende spekjodinnen die gillen als Bijbelsche stoomfluiten en hun uitverkoren kindertuig los laten rondloopen om overal hun brutale neuzen in te steken. Welk een glorie zal het wezen, als er weer tienduizenden huizen bewoond worden door die arme, miskende Joden, die er zwijnenstallen van zullen maken, zooals geen Hollander zou kunnen maken, al probeerde hij het een vol jaar lang.

Lekker stinkende visch vreten.. lekker gebakjes snoepen.. lekker het bad niet gebruiken. Lekker vuil goed maanden laten slingeren. Nóg meer gebakjes vreten. Op Sabbath rond de tafel zitten in hemdsmouwen met hoed op. Lekker lachen om die stomme Christenen, die zoo stom zijn om het voor de „arme, arme Joden” (Hahaha) op te nemen.

En ondertusschen maar klagen. Hoeveel zijn er vermoord? Hoeveel hebben er hun bezittingen verloren? Arme, arme Joden. Binnenshuis lachen om die stomme Goys, die zoo makkelijk medelijden hebben met het Uitverkoren Volk.

Zaakies beginnen en Christenpersoneel uitplunderen en te weinig betalen. Andere Joodjes stiekum helpen. Christenen neppen waar het maar kan. Lekker negotie doen in juweelen en tweedehandsch. Centen beleggen in goud en zilver.... makkelijk meeneembaar.

Boeken laten schrijven en uitgeven over de misdaden tegen de joden, begaan tijdens de bezetting. Arme, arme joden! Groote campagnes beginnen.. vriendjes worden met hoofdredacteuren en menschen van de regeering. In een minimum van tijd oude relaties weer aanknoopend.

Met geld werken. Misschien krijg je den Staat zoo gek, dat die de schade vergoedt. Je weet nooit hoe ver je die stomme Christenen krijgt als ze eenmaal medelijden met je hebben.

De straten zijn vol van in hun vettige vuistjes lachende Jidden, die speculeeren op de humaniteit van den Christen. En binnen vijf jaar hebben we ze weer lekker laten opgroeien: - de kolonies van parasieten, als luizen groeiend van Christengeld en Christengelijkmoedigheid. De vette Jodinnen dringen zich weer naar voren in onze winkels, - de spekjodinnen met hun hangboezems en hun korte dikke beenen, - hun monden van het eene oor tot het andere en hun zweetstank.

Laten we voorál zoo stom zijn om de Joden met open armen binnen te halen.. de gluiperige, knoeiende lafbekken, die schreeuwen van een afstand en hard wegloopen zoo gauw een Christen een vuist balt.
*   *   *
Er zijn, naar wij hooren, heel wat menschen, die een hekel hebben aan Duitschers. Joden zijn ook zoo best niet.

Er zijn, naar wij hooren, heel wat menschen, die geen liefde te over hebben voor Joden. Waar maken ze zich in vredesnaam druk over? Als U gelooft, dat de Duitschers dezen oorlog verliezen, wees dan blij dat de Duitschers de Joden hebben opgeruimd. Wij kunnen onze handen in onschuld wasschen ook nog. Hartje, wat wil je nog meer?

Cynisch?

Waanzin. Practisch.


Nummer 4DE GILBlz. 3De uitwerking van een Duitsche 10.000 kg bom op een huizenblok in Londen's Westend (opname „The London Illustrated News”)

CHURCHILL'S REDE

(vervolg van pag. 2)

„Ten gevolge hiervan waren wij genoodzaakt een frontalen aanval te doen in een buitengewoon bergachtig land, waarin alle voordeelen zijn aan de zijde van den verdediger.”
Tja... Wij herinneren ons campagnes in Noorwegen, Joego-Slavië, Griekenland, waarin de Duitschers de aanvallers waren in verschrikkelijk bergachtig terrein en waarin de Engelschen als verdedigers alle voordeelen aan hun zijde hadden. Desalniettemin was het pleit gauw beslist.... Nee, - daar klopt iets niet.

Over het bruggehoofd Nettuno/Anzio zei Churchill:

„Hitler is blijkbaar vastbesloten, met groote koppigheid zijn terrein te verdedigen. Zeven extra divisies werden snel vanuit Frankrijk, Noord-Italië en Joego-Slavië aangetrokken in een vastberaden poging om ons in zee terug te drijven. De strijdmachten zijn aan elkaar gewaagd, ofschoon wij sterker zijn in artillerie en pantsering.”
Dus Hitler kan zoo maar eventjes een stuk of zeven divisies uit zijn mouw schudden, terwijl hem toch elken dag een invasie boven het hoofd hangt? Duitschland schijnt over een griezelig groote hoeveelheid losse troepen te beschikken.... Als Hitler werkelijk zoo krap zat, kon hij zich terugtrekken op de Alpen, waar tien man een heel regiment tegenhouden. Ik vind het maar uncomfortable....”

Van dit glibberig onderwerp afstappend, ging Churchill over op de politiek en werd toen eerst recht funny:

„Het is moeilijk genoeg om de politiek van ons eigen land te begrijpen” (Hij maakt 'm notabene heelemaal zelf) „en bijna onmogelijk, die van een ander land aan te voelen. De verstandigste en veiligste weg is: alle partijen en stroomingen objectief beoordeelen volgens hun bereidheid om zich tegen de Duitschers te verzetten en zoo den last der geallieerde troepen lichter te maken.”
Wel verduiveld.... Ja, zeker. Wij zullen het de Engelschen nog makkelijk gaan maken óók! Voor elken doode Duitscher gaan er tien Hollanders tegen den muur. Wij zullen tien der beste Hollanders opofferen om één Engelschman het leven te redden? Wij peinzen er niet over. Jullie hebben ons in deze soep geholpen.... halen jullie ons er maar weer uit ook!

Churchill vervolgde:

„Met Premier Stalin heb ik persoonlijk de kwestie betreffende de toekomst van Polen behandeld. Ik heb hem erop gewezen, dat Engeland aan Nazi-Duitschland den oorlog verklaarde om onze garantie in Polen na te komen .....” (Hahahahaha....) „en dat wij nooit gewankeld hebben in onze vastbeslotenheid, zelfs niet, toen wij geheel alleen stonden. Ik wees hem erop, dat het lot van de Poolsche natie een eerste plaats inneemt in de gedachten en in de politiek van de Britsche regeering en het Britsche parlement.” (Hahahaha!....) „Ik vernam van Stalin, dat hij ook vastbesloten was, een zelfstandig en onafhankelijk sterk Polen te scheppen aks een der leidende machten in Europa. Hij heeft dit verschillende malen in publiek gezegd....”
Wat Stalin al niet beweert. Hij wil desnoods publiek verklaren dat hij dominée is geworden, als hij er wat mee opschiet.

„Wij, Groot-Brittannië, hebben nooit een bepaalde Poolsche grens gegarandeerd....”

Dit is werkelijk het toppunt van slimme vossigheid! Niemand heeft ooit de Engelschen overtroffen in het vinden van smoezen, uitwegen en politieke spitsvondigheden. Zoowaar. Hij heeft gelijk óók! Ze HEBBEN nooit bepaalde grenzen gegarandeerd. Maar ze maakten wel keet over een heel smal corridor'tje naar Danzig.

„Wij keurden ook de Poolsche bezetting van Wilna in 1921 niet goed.” (Hohoho....) „Het Britsche standpunt in 1919 werd tot uiting gebracht door het grensvoorstel van de z.g. Curzonlinie, welke tenminste voor een groot deel rekening houdt met ras- en nationaliteitsproblemen. Ikzelf ben altijd van meening geweest, dat territoriale disputen hangende moeten blijven tot na den oorlog, waarna de overwinnende machten te zamen de nieuwe grenzen vaststellen.... Ik heb persoonlijk een zeer groote sympathie voor de Polen, maar ook een groote sympathie voor het Russische standpunt....”
We moeten flink sympathiseeren met alle denkbare standpunten. Het schept goodwill en kost geen cent.

„Tweemaal gedurende ons leven is Rusland gewelddadig door Duitschland aangevallen. Vele millioenen Russen zijn daarbij gevallen en uitgestrekte gebieden zijn verwoest. Rusland heeft het recht zich tegen toekomstige aanvallen te vrijwaren.”
En het grootmoedige Engeland zal gaarne Finland, Estland, Letland, Litauen, een brok Polen en wat er verder nog zoo links en rechts afvalt, daarvoor opofferen.
*   *   
Alles bij elkaar, oude Winston, voelen wij ons deerlijk gepakt. Wij voelen ons gewoon in onzen hals gestaard. De laatste weken hebben onze radio's in de kolenkelders en op de zolders geknetterd van de woeste verhalen over van ongeduld trappelende troepenmachten. Een half jaar geleden is de As al doormidden gehakt. - Victor Emmanuel met zijn Italiaansche vechtersbazen liep naar Eisenhower over en de heel Italiaansche vloot liep vol gas Malta binnen. Met Kerstmis zouden de lichtjes weer branden. Wij zijn het dik beu, Churchill.

WIJ EISCHEN ONZE INVASIE!AI! DIE IS RAAK

Hoera! Hoera! De eerste reactie van onze Illegale Collega's is gekomen! De Conclave van Hypochondrische Dominee's en Bestofte Ambtenaren heeft moeizaam zitten prakkizeeren en is thans in het blad „Ons Volk” (editie nummer 5 van Maart 1944) uit Haar Slof geschoten en heeft een verzengend commentaar geleverd. Wij zitten gewoon flabbergasted te kijken. Het commentaar luidt:
„Aha! De Gil!

Het nieuwste propaganda-product van de „Nederlandsche” pers is: „De Gil”. Een blaadje, dat verkrijgbaar is voor den bekenden prijs van 6 cent. De herkomst is dus wel duidelijk....”

Zijn WIJ even stom geweest om dien prijs van 6 ct. aan te nemen? Nou hebben ze meteen in de gaten dat de „Gil” een uitgave is van den verkeerden kant. Een saluut aan de scherpe opmerkingsgave van onze Illegale Vossen. Het artikel vaart voort:
„Speculeerend op de anti-Duitsche gezindheid van de Nederlanders tracht het door anti-Duitsche en vetgedrukte sensatie-opschriften de aandacht te trekken. Het schrijft voornamelijk over een eventueele Invasie en tracht kennelijk een invasie-psychose teweeg te brengen.”

Haha! Dit heele nummer staat juist VOL van een invasie die NIET doorgaat.
„Nederlanders, - laat u niet beïnvloeden door dit nieuwe leugenblaadje, dat slechts een onderdeel van de invasie-campagne der Duitschers is. Houdt het hoofd koel!”

Wel wel... Dus dát is het eerste officieele Illegale commentaar.
Zullen we eens een gokkie maken? Wedden dat we van deze „Gil” een kwart millioen exemplaren verkoopen en VERKOOPEN zeiden wij, voor we twee maanden verder zijn. Al gaan alle illegale bladen nu zulke sombere stukjes schrijven. Sterker nog. Hoe somberder jullie worden, hoe méér menschen een blad gaan koopen waar ze eindelijk, ten langen laatste, eens over lachen kunnen.
Wij zouden waarachtig willen aanbieden onzen hoofdredacteur aan jullie uit te leenen. Een goed journalist kun je blijkbaar hard gebruiken. Wij wachten in spanning het volgend commentaar af en hopen, dat DAT beter is. Anders is er voor óns zoo weinig lol aan.
STOP PRESS

De Allerlaatste
GERUCHTEN
De laatste geruchten staan in alle denkbare teekenen. In die van inundaties en van bombardementen en Atlantik Wallen. Alleen niet in het teeken des beestes en ook niet in het teeken der nog niet komende invasie.

Flash!
De Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij heeft aan al haar employé's een maand extra salaris uitgekeerd met het oog op de invasie.

Flash!
De Nederlandsche Spoorwegen overwegen het uitkeeren van een maand extra-salaris met het oog op de invasie. Dit is een bona-fide gerucht. Niet een lam feit, zooals het vorige.

Flash!
Het zijn niet de Amerikanen die Nijmegen hebben gebombardeerd maar de Duitschers. De Duitschers vlogen rond in speciaal voor dit doel nagemaakte Amerikaansche Vliegende Forten.

Flash!
Heel Zeeland staat onder water.

Flash!
Op St. Philipsland is één oud vrouwtje blijven zitten, dat verklaarde: „Ik ga hier alleen weg als de Heere het me gelast”. Toen hebben de Duitschers haar daar gelaten.

Flash!
Het Centraal Distributiekantoor in Den Haag is overvallen.

Flash!
Alle distributiekantoren in de buurt van Den Haag zijn leeggestolen door duizend onderduikers in Engelsche blauwe RAF-uniformen en de Duitschers gingen aan den haal, toen ze die zagen.

Flash!
Inbraken in distributiekantoren mogen alleen maar worden gedaan door officieel erkende onderduikers, goedgekeurd door het Nationaal Comité van Onderduikers.

Flash!
De Atlantik Wall deugt niet. Experts hebben uitgemaakt dat het beton drie jaar noodig heeft om heelemaal hard te worden. Er zit alleen aan den buitenkant een korstje op. Met het proefschieten zijn verschillende bunkers uit elkaar gescheurd en de bemanningen onder het nog vloeibare beton bedolven.Blz. 4DE GILNummer 4


„DE GIL-CLUB”

Nederlanders Schrijven Ons

Onze in vorige nummers neergeworpen handschoen is door vele lieden haastig opgegrabbeld. Een soort van Wonderbaarlijke Handschoen-Vermenigvuldiging. Daarna hebben we ons gehaast een Postbus aan te schaffen. (Zie aankondiging pag.1).
Het ging werkelijk zoo niet. Iedereen zocht de „Gil” waar die heelemaal niet was. Gillende epistels bereikten volkomen onschuldige lieden waarvan sommige nog steeds overstuur zijn. Er kwamen brieven binnen bij den Nederlandschen Omroep, bij Blokzijl, bij Koenraad van den Arbeidsdienst en bij de C.C.C.D.. Wij hebben Max er net van kunnen weerhouden een weekpraatje te houden onder den titel: „Wie gilt er nou eigenlijk?”
Orde moet er wezen, hoe vervelend dat ook is. U praat en wij Gillen.
*   *   *
Maar ter zake. De hoofdprijs van de inzending van deze week gaat onbetwist en onbestreden naar den maker van het nobel vaers: „Ode aan de Vrijheid”.
Wij betreuren ten zeerste dat dit meesterlijk gedicht (en dat méénen wij, - het IS een meesterlijk gedicht; een Piet Paaltjens waardig) ons anoniem bereikte. Deze inzending krijgt onzen „Professor Gil”-prijs, bestemd voor de beste anti-Kultuur-uiting. Na den oorlog wordt deze gezamenlijk opgedronken. Je kunt je inzendingen anders rustig signeeren. Wij zijn véél te blij met zulke copie om je te verraden. Geloof je dat niet? All right... All right. Blijf dan maar anoniem inzenden. Het vermijdt allerlei last.
Een zeer interessante brief - zij het minder elegant en stijlvol dan de vorige - was de volgende:
„Aan de Gil-Pooiers,

(volgt een bekend adres in Den Haag, dat tóch fout was)

Op Israëlieten schelden hè? Dat kunnen jullie. Maar Gil maar. Gil maar! Gil maar zoolang je nog kan. Jullie gegil zal gauw afgeloopen zijn. Dan kan jullie nog één gil geven als je voor de bijl gaat. Rotschoften, Duitschland verliest toch!
w.g. Gedoken „Jood”.

Wij hebben hier een brief klaar liggen als antwoord, dien we, aangezien we den afzender niet weten, hier afdrukken:
AAN Gedoken „Jood”
Woestijnvoetenoord
Matseshuizen.

Vanuit je duikplaats schelden, hè? Dat kan je. Duik maar zoolang je nog kan. Wacht maar tot Nederland weer vrij is en jullie je niet meer kunnen beroepen op de schanddaden van de Duitschers. Zul je eens zien hoe jullie hier eruit liggen! Want eruit liggen jullie in ieder geval!
De Gillende Redactie.
*   *   *
Hier is een derde brief. Deze kan er mee door, alhoewel hij ook niet voor een prijs in aanmerking komt.
„Mijn hemel; welk een mentaliteit moet menschen kenmerken, die een blad „de Gil” noemen! En wat dachten jullie ermee te bereiken? Nu nog? Met dit soort propaganda hadden jullie eerder moeten beginnen. Nu is het te laat....”

Onzen oprechten dank voor dit compliment. Maar wat een suffe mentaliteit moeten menschen hebben, die schrikken van een naam als „de Gil”. Wat had je dan willen hebben, „De Notenkraker” of „de Vroolijke Sneuvelaar” of wellicht „De schuchtere Fluisteraar”?
Overigens ontkennen wij ten sterkste dat dit blad propaganda bevat. Wat wij ermee willen bereiken? Schalkje, schalkje, begrijp je dan niet dat als wij steeds maar papier gebruiken om „De Gil” te drukken, bij honderdduizenden, er dan tenslotte geen papier meer overblijft voor de Duitschers om echte propaganda te maken.
*   *   *

Een heel beste brief is de volgende, tevens de laatste, dien wij ditmaal afdrukken. Hij was erg lang en wij citeeren dus:
.... Dacht U werkelijk, dat de menschen blijvend zoo gek zullen zijn om zes centen neer te tellen voor zulk een blad? .... „En wat mij tweedens intrigeert is, of jullie het zullen klaar spelen op denzelfden voet voort te gaan. Ik heb zoo'n idee dat jullie wel zullen afzakken. Het gevoel voor humor van de heeren van de nieuwe orde is niet erg uitgebreid....”

Luister, Jan. Je hebt dezen keer zes centen neergeteld, nietwaar? En den volgenden keer doe je het wéér; al was het alleen maar om te kijken of onze voorraad mopjes nog niet is uitgeput. Luister nogmaals, Jan.. zoolang er kerels als jij in Holland rondloopen, die zulke brieven schrijven, hebben wij voorloopig mopjes genoeg. Overigens zijn wij niet van de „nieuwe orde”, wij behooren tot de „nieuwste orde”. De „Gil-Horde”.

Prijs: een kus van de juffrouw en een bank vooruit.

Wij houden ons voor verdere brieven aanbevolen. Niet aan allerlei rare adressen schrijven. Alleen maar:
DE GIL, Postbus 278, Den Haag.

Wij nemen nu afscheid van U met onzen strijdkreet: GIL MEE!
Ode aan de Vrijheid

Komt de zon der Vrijheid stijgen,
Dan, zooals de Duitschers dreigen,
Wacht ons 't water van de zee!
Ha! Daar dreigt men Geuzen mee!

Hartebede, Droom der Droomen,
Is het groote uur gekomen
Dat ge in zilte overdaad
Vochtrijk in vervulling gaat?

Langverbeide Vrijverklaring,
Aangezegd door versche haring,
Zwemmend door mijn bovenflat,
Springen doen we van de pret.

Is er lieflijker tooneeltje
Dan een vet, een versch makreeltje,
Zoogezegd als kind in huis
Spelend rond het gasfornuis?
Mits ons Holland weer zichzelf is,
Welkom pieterman en schelvisch,
Welkom schar en schol en zoo,
Zwem maar door mijn litsjumeaux!

Dankbaar, dobberend op de deuren,
Vieren wij het grootsch gebeuren,
Nageoogd door d'enkeling
die poseert als drenkeling.

Laat de jajem vroolijk stijgen,
En den mof de pip maar krijgen!
Met het water van de zee
Wast de Vloed der Vrijheid mee!

Liever nat en vrij dan knechten!
Tegen 't water kan je vechten,
In dien strijd werd Nederland groot!
Duitsch zijn NOOIT. Dan liever dood!

Luister es, maat! Zooals de Munt ze maakt zijn ze mooi genoeg! Je hoeft er geen verbeteringen in aan te brengen.
VOOR HET FORUM VAN DE WERELD

De Engelsche Europeaan

Gilbert K. Chesterton in: „The End of the Armistice”, pag. 16 (gepubliceerd by Sheed and Ward 1940).

„.... Ik behoor tot een kleine groep van Engelschen, waarnaar nu misschien zal worden geluisterd. Tot dusverre waren wij een in de massa verdwenen minderheid. Wij waren het er wel met onze landgenooten over eens, dát er gevochten moet worden, maar wij zijn het heelemaal niet met hen eens over de redenen van dit vechten. Wij zijn, naar ik hoop, goede Engelschen. Maar wij zijn ook, of willen althans zijn, goede Europeanen en de meeste Engelschen hebben niet het vaagste idée wat: „goed Europeaan” zijn beteekent....”