DE DAG DER VERGELDING NADERT

Welke Hollanders Worden Straks Opgehangen?

WIE WERKTEN VOOR DUITSCHLAND EN NIEUWE ORDE!

Tilburgsche Fabriknten, Kultuurkamer en Radio aan de kaak gesteld

ONZE ILLEGALE PERS MOET STANDPUNT BEPALENWij, Nederlanders, zijn het er allen over eens, dat het zaak is, zoodra de Duitschers ons land zijn uitgeslagen of uitgereden of uitgeloopen, onmiddellijk alle landverraders te berechten. Bepaalde categorien zijn natuurlijk zonder meer te beschouwen als in de termen vallend. Wij denken hierbij bijvoorbeeld met ongepasten weemoed aan:
a).De N. S. B.ers;
b).Zij, die van de Duitschers geld hebben aangenomen;
c).Zij, die op eenigerlei wijze de Duitschers behulpzaam waren.

Bij het opmaken van bovenstaande indeeling hebben wij ons, op orthodox-legale wijze gebaseerd op een actueel precedent, n.l. het voorgevallene op Corsica. Na de ontruiming van Corsica door de Duitschers is door de Fransche en Engelsche bezettingstroepen precies dezelfde drievoudige indeeling gebruikt als hierboven. Maar het wordt al spoedig duidelijk, dat wij er drmee alleen niet komen! Bij lange na niet. Er zijn vl mr landverraders, die noodig dienen te worden bestraft.

De kwestie der ondergedoken studenten

Wij gaan in dit blad heusch niet over n nacht ijs. Wij hebben, alvorens hierover te schrijven, niet alleen de illegale bladen met zorg bestudeerd, maar ook ons oor te luisteren gelegd in tal van anti-kringen van diverse pluimage hier te lande.
      Wat de studenten betreft, hebben wij allereerst te kampen met het volgende verbijsterende geval:
Enkele honderden studenten hebben dezen zomer in den Noord-Oostpolder, waar zij ondergedoken waren bij boeren, als slaven gewerkt. De koolzaadoogst is op zulk een uiterst doeltreffende manier binnengehaald, dat de opbrengst van dezen koolzaadoogst de stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Het is grootendeels aan het noeste werken van deze ondergedoken studenten te danken geweest, dat wij, Nederlanders, in December allen een extra rantsoen raapolie hebben ontvangen. Maar, verduiveld nog an toe! Is dt de bedoeling van het onderduiken?

(Zie vervolg pag. 2, eerste kolom)

PRIJZENCONTROLE in den Zwarthandel

(Van onzen deskundigen medewerker)

Het wordt langzamerhand werkelijk te gek. Nu moeten we al in Amsterdam om en bij de 14 gulden betalen voor een pakje roomboter. God zij dank is de prijs van zwarte sigaretten wat gezakt en terecht gekomen op acht pop ongeveer. Bols en andere jenever stabiliseert zich op ongeveer 60 gulden. Wordt het niet hg tijd, dat daar eens wat aan gedn wordt? Zwarthandel moet er wezen.

Het is gewoon koddig om in een caf te zitten en de angst te zien van gewone alledaagsche menschen, die een biefstukje willen eten zonder bon...... Zij kijken schichtig rond of er geen N.S.B.-ers in de buurt zijn.

Maar kn er nu niet eens een prijscontrle worden begonnen in den zwarthandel? Laten wij het in vredesnaam strafbaar maken om boter duurder te verkoopen dan ƒ 10,- per pakje. En sigaretten mogen niet meer kosten dan vijf pop per pakje. En de kruik Bols mag zwart niet meer opleveren dan, laten we zeggen, ƒ 30.-.

Die prijzen van tegenwoordig zijn all right voor fabrikanten en andere vaderlandslievende schreeuwers, die schatten verdienen aan leveranties voor de weermacht.... Een mensch, die op kantoor zit en werkt voor zijn broodje, kan dat niet betalen.

Er is geen Hollander of hij verdient wel wat bij op een of andere manier. Zelfs de postbodes op dorpen. Die hebben het al heel makkelijk. Ik heb laatst groote bewondering gehad voor een, die ik een zwart borreltje aanbood in een boerencaf. Hij had in zijn brieventasch een kaas. Een pracht van een kaas. Die kocht hij bij den boer in en reed vroolijk fluitend ermee naar de stad terug. Winst 15 pop.

Maar verduiveld nog aan toe. 15 Pop is niets in dezen tijd met dergelijke schandalige prijzen!

Dat verhaal van die kaas doet mij aan een ander verhaal denken. Ik heb het grootste respect voor de vindingrijkheid van den gemiddelden Hollander. Wij, Hollanders, zijn op ons best als wij kunnen lijntrekken, drukken, belasting ontduiken. knoeien, te weinig sla-olie in flesschen doen en bonnen smokkelen.

De kroon spant tot dusver de man, die bonnen smokkelde van Zeeland naar Brabant. Hij had in zijn zak een groote gele enveloppe met vier zegels, machtig dik en officieel eruit ziende. Erop stond het adres:
„Aan het Gewestelijk Arbeidsbureau te Den Bosch”

De enveloppe zat barstend vol met bonnen.
Niemand peinsde erover, bij contrle, die enveloppe na te kijken. Maar de prijzen in den zwarthandel moeten worden gecontroleerd.


ZIE „LAATSTE NIEUWS” PAG. 4
Geheime Wapens (1)De „Polder Buster”

In een Amerikaansch tijdschrift, dat ons via Lissabon bereikte, troffen wij bovenstaande afbeelding aan van een speciale polder-tank - genaamd de „Polder-Buster” - welke bij uitstek geschikt is voor polderland (zooals in Holland). Dit apparaat beweegt zich voort et een snelheid van 70 km/uur in het water en 110 km/uur op het land. Volgens Amerikaansche verklaringen zijn de banden door een speciaal proced kogelvrij gemaakt.


Blz. 2DE GILNummer 3


WELKE HOLLANDERS WORDEN OPGEHANGEN?

(Vervolg van pag. 1)

Hier mt iets aan gedaan worden! Hier moet in onze illegale pers op de scherpste wijze tegen worden geprotesteerd. De toestand is des te gevaarlijker, daar blijkbaar plotseling ergens een Duitscher is opgestaan met gevoel veer humor. Deze Duitscher heeft den afgeloopen zomer verordend, dat alle studenten in den Noord-Oostpolder met rust gelaten moesten worden, onder het motto:
„Laat de kerels zitten! Wij hebben meer nut van hen, als zij zich voor den koolzaadoogst blaren op hun handen werken, dan wanneer zij in fabrieken in Duitschland met sombere gezichten zitten te saboteeren.”

Zeg nu zelf, illegale collega's! Kunnen wij dit nmen? Kunnen wij gedoogen, dat de Duitschers in hun vuistje lachen over studenten, die van den vroegen morgen tot den laten avond in angst en beven zich in het zweet werken, practisch zonder betaling, om alsjeblieft maar NIET in handen der Duitschers te vallen?
Deze studenten zijn eenvoudigweg landverraderlijk! Onder het mom van onderduiken werken zij in wezen aan den productieslag. Dus voor Duitschland!
Ophangen deze snaken. Neen.... dat is overdreven. Uitsluiten van de universiteiten. Er bestaan plannen om hen, die niet zijn ondergedoken, na den oorlog geducht op de vingers te tikken, maar deze snaken moeten extra-hard getikt worden.
Willen onze illegale confrres hier goede nota van nemen!

De kwestie der bouwvakarbeiders

Er worden langs de geheele kust versterkingen aangelegd. Dat gaat nog steeds door. Is er, voor den duivel, een mr landverraderlijk werk denkbaar, dan het bouwen aan de Duitsche versterkingen langs de Hollandsche kust, gericht tegen de komende Engelsche, Hollandsche en Joodsche bevrijdingstroepen.
Wie komen nu eerder in aanmerking voor „nice spot of hanging by the neck” of een zoet lynchpartijtje, dan uitgerekend de gewezen bakkers, groentenhandelaren, metselaars, stukadoors en halfgare vrachtrijders, die vroeger nooit genoeg konden verdienen om hun hoofd boven water te houden, maar n den bouw der kustversterkingen plotseling als personeelbazen en aannemers allen schatrijk werden? Neen, Niet omheen praten! Antwoorden!
Dit is een ernstige zaak, die ernstig onder oogen moet worden gezien. Wij moeten beslagen ten ijs komen. Als wij weer eigen baas zullen zijn in ons land, moeten wij precies weten, wie wij hebben op te hangen. Per slot van rekening staan er al firma's klaar om de galgen, precies op maat gezaagd, af te leveren.

De Tilbugsche fabriknten

Wij hebben tijdens het houden van ons onderzoek gemerkt, dat vele rijke fabrikanten in het Zuiden (speciaal textielfabrikanten in Tilburg) bij de illegale organisaties prima staan aangeschreven als financiers. Velen van hen schonken met gulle hand een duizendje of tien voor het heil der onderduikers of voor het in stand houden van organisaties, die voor de distributiepapieren zorgen. Maar dat haalt je de koekoek! Wij willen onmiddellijk met hen ruilen. En dan willen wij een heele ton geven voor illegale organisaties ook! De meeste van deze textielfabrikanten hebben de laatste drie jaren bedragen verdiend, die in de millioenen loopen. En waaraan? Aan drie dingen:
a.Aan Duitsche weermachtsleveranties tegen immens profijtelijke prijzen.
b.Aan leveranties in den zwarten handel.
c.Aan leveranties in den regulieren binnenlandschen handel tegen veel te hooge prijzen, die door een te hooi en te gras functionneerend prijsbeheerschingsapparaat zijn goedgekeurd.
Honderdduizenden Hollanders lijden op het oogenblik armoe. In Tilburg liggen duizenden kinderen s Zondag te bed, omdat hun eenige stel kleeren wordt gewasschen en versteld. Hun nige stel! Voor den oorlog kostte een kinderbroekje van pilo of een andere ijzersterke stof om en bij de ƒ 1.50 of twee gulden. Goed....
Hier zijn twee guldens en een puntenkaart. Kijk maar eens wat je daar nu voor kunt krijgen! Hoe kan een arme, eenvoudige werkman, die van ƒ 22.- in de week meet rondkomen, het dubbele of driedubbele betalen?
Wrheen gaat dit soort van winsten, die maken, dat driekwart van Holland nu in armoe leeft? Naar de fabrikanten en naar de textielverwerkende industrien!
Het is natuurlijk volkomen ongepast iemand te verwijten, dat hij de prijzen van textiel opdrijft en zoodoende verdient aan de armoe van kleine ambtenaren en arbeiders. Zulks is niet alleen legaal, maar zelfs handig en lofwaardig, echt liberaal.
En de Weermachtsleveranties.
Er rest dus alleen dt deel van ons verwijt, dat gericht is tegen het leveren aan de weermacht en het grg leveren aan de weermacht.
Wat moeten wij in vredesnaam aan met een snaak, die met de eene hand 10.000 gulden geeft voor een illegale beweging en met de andere hand tonnen verdient aan het fabriceeren en verkoopen van artikelen, bestemd voor de Duitsche Weermacht?
Men kan (wat trouwens ook gebeurt) deze weermachtsleveranties goed praten door te zeggen, dat deze verplicht zijn. Maar daarnaast bestaat nog een ander soort van handel. Een groote, bloeiende handel zelfs. Er worden artikelen willens en wetens en grg zelfs, naar Duitschland verkocht, die niet verplicht behoeven te worden geleverd!
Om een simpel voorbeeld te noemen: in den tijd, dat de scheermesjes nog niet op de bon waren, zijn tientallen millioenen mesjes op die wijze uit Holland verdwenen. Daar stond geen enkele Duitsche druk achter. Het waren Hollanders, die ijverig Holland leegsleepten, om hun eigen zak te kunnen spekken. En z is het overgroote deel van onze voorraden verdwenen!
Wat, illegale collega's, moeten wij met de snaken aan, als de dag der bevrijding daar is?

Ophangen! Ophangen!
Wij werpen de volgende dringende problemen op:
Wr moeten de galgen worden geplaatst voor de journalisten, die dag-in dag-uit zoet en braaf de Duitsche weermachtsberichten, over de telex binnenkomend, van hoofdletters en leesteekens voorzien. En dat niet alleen! Er zijn honderden drukkerijen met compleet personeel, die zich in de handen wrijven als er Duitsch weermachtsdrukwerk, als er circulaires voor de Kultuurkamer, propagandawerk voor het Rijkscommissariaat of affiches voor de N.S.B. moeten worden gedrukt. Kunnen wij dat alles maar laten passeeren door de smoes:
„Wij mten wel”?
Ophangen meneer! Ophangen is het parool! Alles ophangen! We kunnen volgens eer en geweten niet een portier bij den Ned. Omroep, die N.S.B.-er is (en van zijn leven niets meer heeft gedaan dan deuren openen en telefoneeren) om hals brengen en een vent laten rondslenteren, die drie jaar lang braaf een krant heeft geredigeerd, die van A. tot Z. vol stond met door volksvijanden geprepareerde propaganda!

De kwestie van den Nederlandschen Omroep!

Maar mijn hemel.... het aantal menschen dat NIET moet worden opgehangen, wordt verbijsterend klein! Doet er ook niet toe. Dit volk moet na het verdwijnen der Duitschers worden gelouterd en gezuiverd. Welaan dan! De Nederlandsche Omroep heeft iets meer dan 1000 man personeel in dienst. De gogemeente denkt, dat alles wat bij den Omroep zit, N.S.B.-ers zijn.
Heelemaal niet waar?
Theo Uden Masman en zijn Ramblers spelen omdat ze moeten! Zoo spelen er anderen, die goed liggen, omdat ze mten. Piet van Dijk, Dick Willebrandts, Piet Lustenhouwer.... Zij moeten. Zij lachen allen in hun vuistje. Wij ook. Dacht U dat wij het niet leuk vonden om „Lady be Good” te hooren en „Beale Street Blues”, Armstrong's goeie oude „Basin Street Blues” en „In the Mood?”.... onder Hollandsche titels? Dacht U, dat WIJ „I take the A Train?” in Glen Millers arrangement niet kenden? Of bepaalde snelle passages uit „The

(Zie vervolg pag. 3)

1001 GIL

DE MOORDEN VAN KATYN

Wie heeft het nu gedaan?

Tja.... wie heeft het nu eigenlijk gedaan? Er zijn enkele duizenden Poolsche officieren vermoord. Daar twijfelt geen mensch aan. Zij zijn vermoord door revolverschoten in den nek en de meesten van hen zijn, in uniformen, in het massagraf gegooid met de handen nog op den rug gebonden.
De meeste menschen weten niet wr Katyn ligt. Ter orintatie: Katyn ligt in de buurt van Smolensk, dat sinds enkele maanden weer in Russische handen is, na ongeveer twee jaar door de Duitschers bezet te zijn geweest.
De kwestie is zeer eenvoudig: De Duitschers, van hun kant, beweren, dat zij, door de verhalen van boeren uit de buurt attent gemaakt, zijn gaan zoeken, waarna zij in het bosch van Katyn deze massagraven vonden. De Russen, van HUN kant, verklaren nu, dat de Duitschers deze Poolsche officieren daar hebben aangetroffen, deze om het leven hebben gebracht, begraven en toen doodleuk beweerden, dat de Russen daaraan schuldig waren.
Er bestaan over deze kwestie uitgebreide documentaties.

Er is echter n zeer eenvoudig en zeer overtuigend punt, dat mr zegt dan alle internationale commissies en verklaringen bij elkaar:
Vr de kwestie van de moorden van Katyn opdook is er eenige deining geweest over het wel en wee van de Poolsche officieren, destijds door de Russen gevangen genomen.

De vraag was toen: „Wr zijn de Poolsche officieren?”
Wrom hebben de bolsjewisten toen niet onmiddellijk geantwoord:
„Wt?.... Die hebben we bij onzen terugtocht, levend en wel, achter moeten laten. Die hebben de Duitschers.”
Want warom.... wrom; dit blijft het kardinale punt, wrom hebben de Bolsjewisten, als hun geweten over de officieren zuiver was, niet gezegd dat deze in Duitsche handen waren overgegaan?
In plaats daarvan...., een sinister zwijgen uit Moskou. Een zwijgen, dat toen reeds menigeen een angstig gevoel deed bekruipen. En dat angstige gevoel bleek gerechtvaardigd.

Neen, zegt de andere partij, want zooals men zich uit de B.B.C.-berichten van enkele maanden geleden zal herinneren, werd de afschuwelijke moord op meer dan 10.000 Poolsche officieren, door middel van het bekende schot-in-'t-achterhoofd door de Duitschers gepleegd omstreeks April 1941, ongeveer twee maanden voor het uitbreken van den oorlog met Sovjet-Rusland. Een speciale onzichtbare Duitsche stoottroep heeft destijds een halve divisie Polen uit een Russisch gevangenkamp ontvoerd en deze muisstil over een afstand van 600 km. naar Katyn overgebracht. Daar ter plaatse werd het sinistere bedrijf ten uitvoer gebracht met een nieuw model knallooze pistolen. Om de wereld op een dwaalspoor te brengen, hebben de Duitschers toen de heel vroeger in Rusland gebruikelijke methode van het schot-in-'t-achterhoofd toegepast, opdat het er nt zou uitzien, alsof de Russen het hadden gedaan, indien de lijken later ontdekt mochten worden.

Maar ieder weldenkend mensch weet, dat de Russen tot zulke wandaden niet meer in staat zijn. Er is geen land ter wereld, waar zoo weinig menschen door schoten-in-'t-achterhoofd om het leven komen als juist in Rusland. Als het zegevierende Roode Leger binnenkort in ons land is, zal men hoogelijk verrast zijn over het beschaafde en menschlievende optreden van de Bolsjewisten.


Nummer 3DE GILBlz. 3


Blues in the Night”, in een solo verwerkt, niet onmiddellijk signaleerden?
Go ahead.... by all means! Go ahead feller and give! Make the alligators swing. Jive it! Two can play at that game!
Wij zijn heusch niet kleinzielig. Dat zult U merken vr wij met onzen „Gil” veel nummers verder zijn.
Het Hollandsche publiek stelt zich de studio's van den Nederlandschen Omroep voor als met machinegeweren bewaakte sombere holen, waarin nooit iemand lacht, bevolkt door N.S.B.-ers en ander sinister gespuis en waar ongenietbare „Cultureele programma's” worden samengesteld.
Dit beeld is natuurlijk niet geheel juist. Een merkwaardige eigenschap van de studio's en gebouwen van den Nederlandschen Omroep is juist, dat practisch iedereen er zonder meer kan binnenwandelen (hetgeen vroeger niet mogelijk was). En dan zeggen ze nog, dat er geen vrijheid bestaat....
Maar nu in ernst! Is het geen tijd, dat wij gaan signaleeren, dat ettelijke honderden vroegere employ's van A.V.RO., K.R.O. en zelfs V.A.R.A. rustig hun brood verdienen met het bezetten van leidende functies?
Iedereen mag weten, dat de vroegere programmaleider van den A.V.R.O. thans leider is van de afdeeling Lichte Muziek van den Nederlandschen Omroep. En dat de huidige chef der Administratie vroeger chef was van de administratie van de A.V.RO. Een ander welbekend A.V.R.O.-man is leider van den Programmadienst. Geen onbeteekenende functies, dit....
En zij sabotren niet eens. Zij werken zoet en braaf en strijken elke maand hun salaris op. Bijne alle oude musici en regisseurs werken braaf mee.
Zeg nu zelf, lezer, wordt het niet hg tijd, dat wij dergelijke euvelen gaan signaleeren en deze lieden brandmerken? Ophangen! Per slot van rekening heeft een oud-A.V.R.O.-man, die gn lid van de N.S.B. is, doch dapper meewerkt om een heele afdeeling van den Nederlandschen Omroep op pooten te zetten, mr gedaan om de Duitschers te helpen, dan de portier met zijn driehoeksspeldje, die alleen maar braaf de deur open en dicht doet, dankbaar een gegeven sigaret achter zijn oor steekt en verder van toeten noch blazen weet.
Er is maar een radicale remedie: Ophangen! Ophangen!

En dan al die weermachtsbedrijven!

Het brok, dat dan nog over is, wordt bijna heelemaal gegaliseerd door alle denkbare bedrijven en arbeiders, die openlijk voor de Duitsche oorlogsindustrie werken, van Philips af tot en met de Fordfabriek bij Amsterdam. Ophangen! Directies bovenaan en daaronder de arbeiders. Dan moeten zij maar staken. Ophangen! Of op zijn minst een zwarte lijst schrijven, dat zij na den oorlog geen werk meer krijgen.

En al die snaken van de Kultuurkamer!

Goeie genade.... dat zouden wij vergeten!
Al de menschen, die zich bij. de Kultuurkamer hebben gemeld! Gelijke monniken, gelijke kappen. Men zou wl van een arbeider in de Hoogovens bij Velsen willen zegen: „Ja.... die kerel moet wel voor zijn broodje....” Niks ervan! Die kerels van de Kultuurkamer moeten k voor hun broodje. Wat moeten die cafmuzikanten beginnen? En de varit-artisten? En de tooneelspelers? Verhongeren! Die moeten k voor hun broodje? Dat is geen argument. Ophangen! Dan moeten ze maar staken.
Hoor ik daar een stem van achteren? U zei iets over enkelen, die het vertikten om zich aan te sluiten? Ja, DAT zijn ook de goede vaderlanders, die het zich toevallig financieel konden permitteeren om een paar jaar niets te doen. We gaan verder! Alle uitgevers moeten lid zijn van de Kultuurkamer of ze mogen niet uitgeven. Ophangen! Allemaal! Dan hadden ze hun zaken maar naar de hel moeten laten gaan. En wat te zeggen van lieden als Mengelberg? Theo van der Pas? Willem Noske? Henk Badings? Eduard van Beinum? Flipse? Spaanderman, Henriette Sala? Pierre Reinardts? Lex Voormolen. Ophangen! Allemaal lid van de Kultuurkamer!
Blijft nog over: al die politie-agenten, die zich het vuur uit de sloffen loopen om eerzame Hollandsche burgers, die tijdens luchtalarm over straat loopen of lekker van portiek tot portiek schuifelen, op de bon te slingeren. En dan niet te vergeten de landsverraderlijke ambtenaren van den C.C.D., die manden appelen en boter en eieren in beslag nemen.... en vooral niet te vergeten de ambtenaren van de bevolkingsregisters, die overwerken om den Duitschers de uittreksels uit de bevolkingsregisters op tijd te bezorgen. En de ambtenaren van....
Neen, verder kunnen wij niet. Wie gaat er mee op zoek naar de eenige twee Hollanders, die nt worden opgehangen als de oorlog voorbij is?

En nu hoofdredacteuren en medewerkers van „Vrij Nederland”, „Het Parool”.... Be sports! Geef eens een gefundeerd antwoord op dit probleem. „De Gil” daagt U allen openbaar uit, voor het Forum van vrije Nederlanders, om in een Uwer eerstvolgende edities dit probleem aan te pakken. Want dat heeft nog niemand gedurfd! Er hebben tevl kerels belang bij om het stil te houden! Er zijn tevl brave vaderlanders, die aan de Weermacht verdienen en aan de Duitschers verdienen.... de meesten koopen het af voor een appel en een ei (zooals die fabriknten in Tilburg), door een Jodenfooi te geven aan de illegale bewegingen. Uit dit blad waait een heel andere wind, vrienden. Wij zijn geen kleinzielige peuteraars. Iedereen wt, dat er een illegale pers bestaat. Iedereen kan ook dit blad lezen. En verduiveld veel zullen het lezen! Maar als gij, lieden van de illegale bladen, werkelijk vecht veer een principe (en daarvoor kun je altijd je pet afnemen) ook al denken we toevallig uit twee verschillende windstreken, dan MOET je dit probleem durven tackelen. And believe me.... it will take some tackling!VOOR HET FORUM VAN DE WERELD

Captain Cyril Falls is bitter teleurgesteld

In het War Commentary, her-uitgezonden op Vrijdagmiddag 1.15 (Vrijdag 5 Februari Home Service) sprak Captain Cyril Falls, militaire correspondent van de „Times” over den Italiaanschen veldtocht. Vertaling van een citaat:
„....ik weet, dat er veel schampers wordt gezegd over de deskundigen van den vorigen oorlog, die vanuit hun armstoelen critiek leveren. Ik wil echter toch opmerken, dat het niet voldoende is, dat een plan, zooals dat van de landing bezuiden Rome, bij Anzio, in elkaar wordt gezet. Het is k noodig, dat zulk een plan goed wordt uitgevoerd. En het moet mij van het hart, dat ik bitter ben teleurgesteld door de bereikte resultaten....”

Inderdaad, Cyril. Vijf dagen lang ontmoetten de Engelschen practisch geen tegenstand. In 5 dagen, zou men verwacht hebben, dat zij de Apenijnen waren overgestoken.
Thans zijn zij.... weer op hun uitgangspunt teruggedrongen. De hemel beware ons als wij wachten moeten tot de Engelschen, op de Atlantlsche kust landend, (mt fellen tegenstand) zich heelemaal naar Berlijn hebben gevochten.
Aldous Huxley in „Point, Counter Point”:
....„Wij, Engelschen, maken maar al te vaak de fout dat wij de Joden bezien als menschen met een anderen godsdienst in plaats van als menschen van een ander ras....”

Speciale divisie Kanaalzwemmers

Met het oog op de Europeesche invasie heeft de steeds vindingrijke Amerikaansche legerleiding niets aan het toeval overgelaten.
Naast een groote verscheidenheid van rijdende, varende en vliegende pantserwagens, en gepantserde, varende en duikende vliegtuigen, zijn nu ook verscheidene divisies z.g. kanaal-zwemmers opgericht. De eerst geheel afgerichte divisie is onlangs in Engeland aangekomen, waar deze door den Koning werd genspecteerd.
De zwemsoldaten zijn uiteraard geroutineerde zwemmers en duikers, doch tijdens hun militaire opleiding - waarbij zij gedurende meer dan de helft van den diensttijd hun oefeningen in of onder water moesten uitvoeren - werden de zwem-capaciteiten tot de uiterste perfectie opgevoerd. Een Marathoncircuit over 40 of 50 km. is voor deze menschelijke dolfijnen niet meer dan een flauw rondje, dat voor het ontbijt even gepresteerd wordt.
Speciale crack-afdeelingen hebben zich toegelegd op het „vangen” van torpdeo's, die door duikbooten of vliegtuigen zijn gelanceerd. Met een pijlsnelle crawl stuiven zij op de gevreesde bellenbaan van het moordend wapen af, klemmen dit in hun gespierde armen en doen het van koers veranderen door het richtingsapparaat onklaar te maken. Dit is op zich zelf reeds minstens een even gevaarlijk werkje als het demonteeren van aangespoelde mijnen, daar vermeden moet worden in aanraking te komen met de hooggevoelige schokbuis in den neus van den torpedo. Deze bijzondere taak heeft dezen dapperen kerels onder het Amerikaansche publiek dan ook den bijnaam van „Suicide squads” (zelfmoord-secties) bezorgd.
Het optreden van deze troepen wordt bij de komende invasie met groote belangstelling tegemoet gezien.


Blz. 4DE GILNummer 3


ONS STANDPUNT

Inzake Joden!

Ons standpunt is verbazend redelijk. Wij kunnen overal inkomen. Wij kunnen er in komen, dat er iemand anti-Duitsch is. Wij kunnen er in komen, dat iemand voor zijn overtuiging leven en goed in de waagschaal stelt, zooals iemand die illegale bladen schrijft en drukt.... Wij kunnen er in komen, dat iemand uit vaderlandslievend beginsel onderduikt. Een fair en principieel tegenstander verdient met respect te worden bezien en ZIJN standpunt, mits weloverwogen en moedig, behoort te worden geerbiedigd.

Maar wij kunnen er nu niet en nooit in komen, dat iemand met joden heult of zijn leven waagt voor een jood. Joden zijn onnette slimmelingen, die gebruik maken van de zwakke humaniteit van ons, Christenen, om een dans te ontspringen... en die in hun vuistje lachen als wij zulke ezels zijn OM ons daarvoor te laten gebruiken.

Een Hollander zal principieel zijn..... moedig, een fair tegenstander. Een jood nooit. Het is ons trouwens zeer moeilijk, na te volgen. wr deze vreemde affectie voor joden vandaan komt. Het ligt ons volk niet. De Republiek der Zeven Provincin, waar wij allen zoo prat op gaan, was buitengewoon tolerant... maar had zeer straffe jodenbepalingen. Men kan betreuren wat er met joden gebeurt. Accoord. Maar iedereen, die er n hand voor in het vuur steekt, is stapelgek.

Enfin.... vele lieden, die joden tijdelijk onder dak hebben gehad, kunnen er van meepraten. Die zijn door schade en schande wijs geworden.

Maar als je dan niet de pest hebt aan Churchill of aan de Engelschen, niet aan Hitler of aan de Duitschers, niet aan de arbeidersklasse, de socialisten of Karl Marx, aan wie heb je dan in godsnaam wl de pest?
40.000 SAMMEN
      trappelen van ongeduld

Volgens mededeeling van den Engelschen minister van oorlog in het Lagerhuis, dienen in het Britsche leger en in het Midden-Oosten in totaal 40.000 joden.
Dit is, naar ons voorkomt, maar een zr bescheiden aantal, gezien in het licht van den heiligen joodschen oorlog tegen Duitschland. Men had toch mogen verwachten, dat de joden voor hun rechtvaardigen strijd tegen het Nazi-regime minstens een stoot-leger van een paar honderdduizend man op de been hadden gebracht. Wat zijn nu 40.000 joden!
Naar verluidt heeft Churchill echter nog een geheim Joden-leger achter de hand voor de a.s. invasie om de eerste bres te slaan in den Atlantik-Wal. Want daar is een groote dosis moed voor noodig.

En zhal een Jood niet mhoedig zhijn!
STOP PRESS

De Allerlaatste
           GERUCHTEN
De Laatste Geruchten staan geheel in de rimpels van bet onderwaterzetten van Holland en van het wegpakken van telefoons. De kwestie van de Oranje-Partisanen is eigenlijk geen gerucht, dat is een voldongen feit. Het wachten is nog slechts op hun radio-uitzendingen. Daar gaan wij dan:

Flash!
Alle telefoons gaan weg! ALLE! Ook in den Haag. Speciaal in den Haag. Alleen doktoren houden ze. Wat er met al die Departementen moet gebeuren, vermeldt het gerucht niet.

Flash!
Als Holland onder water komt, loopt den Haag geen gevaar. Het ligt 13 meter 45 boven den zeespiegel. Behalve het Bezuidenhoutkwartier natuurlijk.

Flash!
Ga vooral direct uit den Haag weg! Het ligt 16 meter beneden de Amsterdamsche binnenzeespiegel. En als de Duitschers......

Flash!
Als de Engelschen gaan landen, schieten ze eerst de zeespiegel in scherven en dan rijden ze over droog zand de kust op.

Flash!
Het bestaat niet, dat de Duitschers Holland onder water zetten. Het duurt minstens zes maanden om al die polders vol te laten loopen.

Flash!
Er zijn een paar honderd Nederlandsche officieren ontvlucht uit het gevangenkamp te Stanislau. Zij voeren nu een partisanen-strijd op eigen houtje en noemen zich Oranje-Partisanen (O.P.)

Flash!
De ontvluchte officieren van de O.P. hebben hun hoofdkwartier opgeslagen in Katyn. Zij hebben vijf commissies benoemd, die op hun beurt subcommissies, benevens een eere-comit hebben samengesteld, met het doel een voorloopig advies uit te brengen inzake de kwestie van de pensioenregeling van H.H. officieren, wat betreft het dubbel laten tellen der jaren in krijgsgevangenschap doorgebracht, zulks conform de voor den oorlog geldende pensioenregeling voor officieren van de Nederl. Indische Landmacht, vide de z.g. „Indische Jaren”.

Flash!
De Oranje-Partisanen hebben Stalin verzocht bij Winterswijk het Roode Leger te laten halt houden, daar zij het dan verder alleen wel kunnen.

Flash!
Stalin heeft de Ora.nje-Partisanen niet erkend, want Oranje erkent hem ook niet.

Flash!
Er bestaan plannen om te geraken tot het stabiliseeren van prijzen in den zwarthandel. Zie het artikel op de voor-pagina.

PROBLEMEN VAN HET NIEUWE EUROPA

Hij zegt geboren te zijn in Rusland, Polen, Duitschland, Lithauen of de Ukraine, al naar gelang je het bekijkt.
Britsche hersen-gymnastiek!

B.B.C. Brain Trust maakt geestelijke reuzenzwaai

Zondagmiddag, 7 Februari, in de openbare discussie voor de B.B.C.-microfoon, bekend als de „Brain Trust”, spraken Mrs. A. Robertson (schrijfster van „Four Frightened People”; Louis Golding („Magnolia Street” etc.), Commander Gould; Mr. A. Middleton (van het B.B.C.-tuinpraatje: „In Your Garden”) en Sir William Darling
Het publiek stelde de vraag: „Is het nu geen tijd voor Engeland om, nu er bijna geen verkeer op de wegen is, over te gaan tot de invoering van het rechtshouden in plaats van ons traditioneele linkshouden en ons zoo aan te passen aan de rest van het continent?” Mrs. Robertson vr. Louis Golding vr. Sir William Darling tegen.

Argumenten:
„Ik vind het een bewijs van ergerlijke slapheid en gebrek aan ruggegraat, karakteristiek voor de jongeren, dat wij ons voegen zouden naar de wenschen van anderen. Wij hebben onze eigen standpunten, ideen, die ons Empire hebben gebouwd. Ik zou veeleer zeggen: laat de rest van de wereld zich naar ns voorbeeld voegen. Laat de rest van de wereld links gaan houden. Wij Engelschen.... enz.”

Ge kunt het gelooven of ge kunt het niet gelooven. Het ws zoo. Het is welhaast grootsch in zijn onwaarschijnlijkheid. Er zijn overigens nog krassere voorbeelden. Onlangs verklaarde een Anglicaansch Bisschop tijdens een lezing voor de B.B.C.-rnicrofoon:
„Er bestaat in dit land een gestadig toenemend Anti-Semitisme. (In Engeland dus.) Dit is slechts te laken. Wij mogen niet generaliseeren en niet in beginsel tegen een bepaalde groep menschen zijn, om welke reden dan ook. Per slot van rekening moeten wij nimmer uit het oog verliezen, dat er ook goede joden bestaan, juist zooals er ook goede communisten zijn, goede katholieken en goede Ieren....”

Het is niet verbijsterend, dat zelfs Amerikanen vertwijfelend uitroepen: „Het eenige volk, dat de Engelschen begrijpt, zijn de Engelschen zelf.”
En dan natuurlijk nog een heeleboel Nederlanders!
LAATSTE NIEUWS

Invasie afgelast!

In zijn jongste Lagerhuis-rede heeft Churchill de invasie - „ONZE” invasie - eenvoudig afgelast! t Gaat domweg niet door. Hij heeft nooit met n woord gerept, dat hij berhaupt een invasie van plan was. Laat staan garanties gegeven in die richting.
Daar zitten wij nu! Weg invasie! Weg thee! Weg sigaretten en whisky! In een slag alles weg! Onze hooggestemde verwachtingen botweg den bodem ingeslagen. Heel Nederland staat beteuterd in zijn hemd. Wij zijn verraden. De Engelschen lachen zich krom. Ha ha ha, die domme Nederlanders ook! Die gelooven nou letterlijk alles!
Dat nemen wij niet. Churchill kan beweren wat wij wil, MAAR DIE INVASIE MOET DOORGAAN. Dit kunnen wij de Duitschers ook niet aandoen.
Waar zijn de verantwoordelijken voor deze schandelijke bedriegerij? Hierover in ons volgens nummer een speciale reportage.