ZATERDAGAVOND           1


Honky Tonk Train Blues.

Stem:Well well weel 2 .. here we are agin .. all alive and kicking. Sometimes all alive and kissing. This, zooals u wel zult snappen, is alweer Leonie-head-over-heels-in-love-Miller speaking for Radio Yell Club, de goede oude Gilclub die al honderdmaal dood had moeten zyn en nog stééds door stoomt.
Moerdijkbruggen vliegen in de lucht ... Dolle Dinsdagen gaan over ons heen maar de Gil gilt door als eenig lichtend punt in deze sombere dagen. U hebt er geen idee van hoeveel brieven wij krijgen van luisteraars die ons schrijven op met dankbare tranen bevlekt papier en ons dank zeggen voor de enkele Engelsche 3 plaatjes die wij draaien. En hier komt er weer zooeen. Het is onvervalscht Engelsch 4 :PLAAT I
Hier is een leuk vers dat wij onze luisteraars niet willen onthouden:
The Germans live in Germany,
The Romans live in Rome,
The Turkeys live in Turkey,
But the English live at home.
Gevolgd door een plaatdie wij onze luisteraars evenmin willen onthouden: een zwarte opname van Bob Crosby voor welk orkest wij, van de GIL een groote voorliefde hebben.
PLAAT IIBOB CROSBY OPNAME
Vorige week hebben wij enkele leuke citaten geput uit het boek "The English: are they Human?" Hier hebben we weer iets goeds opgedolven:
GONG
After a few years I came to the conclusion that the world is inhabited by two sepcies 5 of human beings: mankind and the English. When later I had dealings with the Irish and became acquantied 6 with the Sots 7 and Welsh I grouped them immediately among the partakers of universal humnity 8. But the English remained a race apart.
GONG
En het Hollandsch is:
Na enkele jaren kwam ik tot de overtuiging dat de wereld bewoond wordt door twee soorten van menschelijke wezens: het menschdom en de Engelschen. Toen ik later te maken kreeg met de Ieren en kennis maakte met de Schotten en de Welshmen plaatste 9 ik die zonder aarzelen een plaats in de rangorde van het menschdom. Maar de Engelschen be bleven een geheel apart ras.

GONG
En hier volgt een plaat van een man die ook een ras op zich vormt ... de onvolprezen Crosby. Zevenmaal in zeven brieven om herhaling verocht 10... de titel is:
"Somebody loves me", en het zou wel heel verbazingwekkend zyn als iemand met zulk een stem niet door iemand gelo-ved werd. Hier komt de plaat.

PLAAT IIISOMEBODY LOVES ME
En hier is weer een voortreffelijk boekcitaat:
GONGThe Englishman, we all know, is a successful coloniser. Now this can hardly be attributed to intentional effort for he is almost incapable of acting according to plan.
We must be careful to distinquish between the great things done by him in the past, when spirit of enterprise, and the assistance of intelligent Socts, enabled him to overcome the resistance of ill-organised and decaying native communities, and the morevrecent achievements, where much more was due to the goodwill of the administered and their acceptance of his superiority.
We shall find then that the Englsishman 11 has succeeded in imposing his pre-eminence upon the subject-races by behaving like the natural ruler and prince of these nations.
His great quality is aloofness, due almost as much to lack of comprehension of the native mind, and contempt for it, as to premeditation.
GONG
En het Hollandsch is:
Wij allen weten dat de Engelschman een succesvol kolonisator is. Dat kan nauwelijks worden toegeschreven aan een bewust plan want de Engelschman is zoo goed als niet in staat om volgens een scherp omlijnd plan te handelen. Wij moeten een scherp onderscheid maken tusschen de groote dingen die door de Engelschen in het verleden zojn gedaan, toen ondernemingsgeest en de hulp van intelligente Schotten hem in staat stelden om den weerstand van vermomlmde inboorlingenstaten neer te slaan en hun meer recente prestaties waarbij veel, meer een gevolg was van acceeptatie van de superioriteit van den Engelschman. Het blijkt dan dat de Engelschman erin is geslaagd zyn meerderwaardigheid te doen voelen aan ondergeschikte rassen door zich te gedragen als de geboren vorst en regeerder dier rassen. Zyn groote verdienste is zyn verheven en hautain air hetgeen echter evenzeer 12 eerder voortvloeit uit gebrek aan begrijpen en minachting voor den inboorling als uit dan uit een vooropgesteld planmatige houding.
GONG
U weet dus wat u te wachten staat. Als de Engelschen over een paar weken hier zyn en rondloopen met een hautain air ... word dan niet boos. Het komt omdat ze zich verheven voelen boven inboorlingen en "foreigners", kortom, allen die geen loten zyn van den verheven Engelschen stam.
En nu snel twee platen. Dat hebben onze swingfans wel verdiend. De eerste is 13


PLAAT IV


en de tweede die er vlak op volgt:14


PLAAT V
En hierna wordt het tyd voor enkele brieven. Hier is er een geschreven met roode inkt afkomstig uit -trecht en onderteekend met Frits Suurveld of Suurvelg of zooiets.
Deze vangt aan luidt onder andere:
GONG
Ik vind dat de Swingclub met medewerking van ankele andere instanties nu maar eens moet onderzoeken waar de Labbekakken vandaan komen. Naar ik wel als algemeen bekend mag aannemen wirden babies gebracht door de ooievaar. Maar Wie brengt nu de labbekakken? Deze vraag kan zeer actueel worden. Nu geloof ik dat de Labbekakken gebracht worden door de struisvogel. En het bewijs is zelfs wiskunstig te leveren. Hoort u maar:
GEGEVEN: Babies worden al dan niet gewenscht gebracht door de ooievaar.
Oplossing: Stel Ooievaar gedeeld door struisvogel min            baby is gelijk X.      De X is labbekak.
De formule wordt dan: Ooievaar min baby is x maal struisvogel .... U ziet dus dat er hier een evenredigheid ontstaat ... de baby verhoudt zich tot de ooievaar zooals de labbekak tot de struisvogel. Ood 15 erat demonstrandum.
En nu, om de koortige breinen af te koelen, een plaat: met een toepasselijke titel na deze wiskunde: "mystery" door Joe Venuti's Blue Four.
PLAAT VIMYSTERY
En voor de liefhebbers van oude, oude platen geef ik hierna ten beste Louis Arstrong's heele beste "Alligator Blues". Hier komt-ie. Als er nog tyd is, besluiten we met
PLAAT VIIALLIGATOR BLUESJimmy Lunceford's "Monotony in Four Flat".
Alligator Blues halbwege abblenden.
Stimme einblenden:
En dit is weer alles voor vandaag, Zaterdag. We zyn weer terug overmorgen, Maandagavond om negen uur. Alle brieven opzenden aan DE GIL postbus 2, Gilversum. Good Luck, everybody, And keep those bottles going!
ALLIGATOR BLUES bis ende.
Wenn Zeit übrig ist, drehen:
PLAAT VIIIMONOTONY IN FOUR FLAT von JIMMY LUNCEFORD.
[1]In het NIOD-archief draagt deze tekst het nummer "21"; uitzending : ongeveer een week na de uitzending die in het NIOD het archiefnummer 3 heeft, dus op een zaterdag, begin november 1944, hetgeen aardig klopt met de verwoesting van de Moerdijkbrug waarnaar verwezen wordt (eind oktober 1944).
[2]Het woord "weel" is met pen verbeterd in "well".
[3]Het woord "Engelsche" is met pen doorgestreept en vervangen door "Amerikaansche".
[4]Het woord "Engelsch" is met pen doorgestreept en vervangen door "United States:". In de regels wit is verder met pen toegevoegd: ""the Blues in the Night", door Cab Calloway."
[5]Het woord "sepcies" is met pen verbeterd in "species".
[6]Het woord "acquantied" is met pen verbeterd in "acquainted".
[7]Het woord "Sots" is met pen verbeterd in "Scots".
[8]Het woord "humnity" is met pen verbeterd in "humanity".
[9]Het woord "plaatste" is met de typemachine doorgehaald en boven de regel veranderd in "verleende".
[10]Het woord "verocht" is met pen verbeterd in "verzocht".
[11]Het woord "Englsishman" is met pen verbeterd in "Englishman".
[12]Het woord "evenzeer" is met de typemachine doorgehaald en boven de regel veranderd in "eerder".
[13]Met pen toegevoegd zijn de woorden "een zeer zwart gesneden plaat van Harry James en zijn zilveren trompet: "Constantly". Constantly". Het eerste gedeelte is in schoonschrift (zoals alle andere overige verbeteringen), de tweede Constantly is in W. van den Houts blokletterhandschrift.
[14]Met pen toegevoegd zijn de woorden "Tommy Dorsey speelt en de Sentimentalists zingen "the One I Love".".
[15]Het woord "Ood" is met pen verbeterd in "Quod".