Amsterdam , 17 October 1944,

Goeie beste Gilredactie


Nog steeds ben ik jullie dankbaar voor de programmeaanwijzingen voor de Engelsche en Amerikaansche zenders maar nu moeten jullie me toch eens een raad geven, hoe ik nog luisteren kan, als er geen stroom meer is? Hoe kom ik nu achter het nieuws? Want dat ik zoomaar klakkeloos aanneem, wat de Naziomroep in Hilversum vertelt gelooven jullie zelf niet en mijn buren en kennissen vertrouw ik sedert dollen Dinsdag ook niet meer, Volgens mijn idee is de weg Haarlem-Amsterdam maar 17 kilometer en ban de week ben ik nog naar Halfweg gefiets om aardappelen te halen en heb geen Engelschman of Amerikaan ontmoet. Hoe zit dat nu, komen ze wel of komen ze niet of hebben ze een lekken band?

Maar met Uw overvloed van zendtijd kunt U toch wel tenminste een maal per week een newssummary geven, waar we wat aan hebben. Overigens wilde ik graag een foto hebben van Uw omroepster maar ik weet niet hoe ik die moet ontvangen, want een adres geef ikniet om en televisie heb ik ook niet. Ze heeft een lief stemmetje, vooral des avonds bij kaarslicht en een zwarte borrel (geen oude Gil) maar praat een beetje lijzig. Een beetje meer pep in de aankondigingen is gewenscht. Luister maar eens naar de Amerikaansche stations, die hebben meer tempo.

En tenslotte wilde ik vragen of bij de groote Gilinvasie in de platenarchieven van de Nazizender Hilversum ook nog platen van Joe Venuti of van het Quintet van de Hotclub de France aan het licht zijn gekomen. Zoo ja, dan gaarne bij gelegenheid een draai hiervan, naar Uw keuze in een van Uw fameuse uitzendingen.

Chin-chin,

H.E.PS,

      Is Willem Double-U Waterman zooiets als opperhoofdredacteur bij jullie, of hebben jullie alleen maar dat gekke boek van die menschen die in dezen tijd zoo goed konden lachen gelezen? Dat heele gekke, weet je wel?