1 PARIJS  Augustus 1944 2
MIXED PICKLES.
Van de Parijsche Gilcorrespondent Casa Nova.

Het Engelsche geheime wapen dat eindelijk in handen van de Duitschers is gevallen blijkt in tegenstelling met dat der Duitschers (Vliegtuigen zonder bemanning) uit Piloten zonder vliegtuigen te bestaan en zijn deze eenigen tijd geleden bij duizenden tegelijk in Parijs te zien geweest op weg naar Duitschland. De houding van deze heeren is heel eigenaardig daar de handen half omhoog geheven de indruk van vleugels maken.
HET ANTI V WAPEN    HET ANTI V.1. WAPEN
Het tweede Engelsche wapen bestaat uit speciale brigades gemobiliseerde tenniskampioenen die met hun rackets de V.1. dynamietmeteoren terug moeten slaan. Tot nog toe is door het Duitsche Hoofdkwartier echter nog geen terugkeer van V.1.bommen gesignaleerd.

Londen.
Uit Londen vernemen wij dat aldaar over Spanje en Algiers de Fransche dokter Petiot is aangekomen en hij aldaar redevoeringen zal gaan houden met lichtbeelden over het behandelen van Franschen, Belgen en Nederlanders ind de door de bevrijders te bezetten gebieden.

In het lagerhuis is een voorstel gedaan voor een anti V.I. wapen en zou dit bestaan uit millienen vlinders, die onderling met staalkabels verbonden, een reusachtig net boven het eiland moeten vormen. De regeering heeft het voorstel in overweging genomen en heeft reeds een comissie met eenige subcommissies samengesteld om het voorstel diepgaand te bestudeeren.
Onderstaand
Ingesloten nog eenige advertenties :

Koe in Normandie zoekt pooten om te verwisselen om naar Parijs te komen.

Te koop een papagaai, gedresseerd, imiteerd bewonderenswaardig Gerbrandy, van Kleffens, Benno Wegloop. Joodsch profiel ook uitstekend geimiteerd.

Gezocht, voedster die haar melk ruilt tegen pakjes sigaretten. Distributie s avonds na het eten.

Bij Tito vind U de mooiste messen, slag-stoot-en vuurwapens. Leverancier van de voornaamste moordenaars. Bewapenaar van terroristen

Organist, wil ruilen groot orgel tegen mondharmonica, druminstallatie of methode voor stepdansen

Clubs en Lessen
Hebreeuwsch en Jiddisch leert U Professor Mazzelman, auteur van de brochure: "Je kan nooit weten wat er gebeurt" waarvan we onderstaande ontleenden: "In het geval dat de Geallieerden zouden zegevieren, hoe zoud gij U verstaanbaar kunnen maken in Frankrijk als ge alleen maar Fransch spreekt. Uw eigen interesse is dus 3 zoo snel mogelijk Hebreeuwsch, de wereldtaal, te leeren."


Zoo gij geen baard hebt laat hem dan groeien. Wij zijn inkoopers van alle soorten baarden om pannensponzen van te maken. Wij betalen een gulden per kilo.Hope you can use some of it.

So long


[handtekening [(Casa Nova)]

Casa Nova.
[1]In de linker bovenhoek is in een onbekend handschrift geschreven: "29/4 44.".
[2]Blijkbaar was het de bedoeling dat deze teksten in "De Gil" zouden verschijnen, hetgeen echter niet gebeurd is. Vermoedelijke auteur: Willem W. Waterman.
[3]Met pen toegevoegd zijn de letters "p.t.o."