Heinrich Blömer's Verlags-, Versand- und Exportbuchhandlung

DEN HAAG, Lange Voorhout 90
Den Weledelen HeerFernsprecher: 113891
      W.H.M. van den Hout.Bank: Rijnsche Handelsbank N.V., Den Haag, L. Voorhout 58a
Kommissionär: Gustav Brauns, Leipzig C1
            van Imhoffstraat 31                        Czermaks Garten 2-4


                  ‘s.G R A V E N H A G E.
Ihr Zeichen:Ihre Nachricht vom:Unser Zeichen: WdJ, Lutz.Tag: 3 Juni 1944

Betrifft: Vertaling"AMERIKA FILMT"
"GENERAAL TAILLEHAECK"


Geachte Heer van den Hout,

      Hierbij bevestigen wij ons mondeling onderhoud van 2 Juni 1944 tusschen U en den Heer Lutzeyer, waarbij wij overeengekomen zijn de vertaling op ons te nemen van de navolgende door U onder het pseudoniem W. Waterman geschreven werken:

"GENERAAL TAILLEHAECK"deel I en II (uit te geven in 1 band)
aantal blz. per deel 294.
"AMERIKA FILMT", aantal blz. 270.

Wij brengen U echter beleefd onder Uw aandacht dat deze vertalingen dan alleen worden uitgegeven wanneer wij hiervoor de papier-vergunning krijgen.

Van genoemde drie werken hebben wij een uittreksel van U ontvangen, waaruit de inhoud en doel van het boek te zien is. Tevens zal door U uit de boeken nog een deel worden aangegeven dat door ons in het Duitsch vertaald zal worden, waardoor de stijl overzichtelijk zal zijn.

Als honorarium hebben wij vastgesteld 15% van den verkoopsprijs, (winkelprijs) waarop een vooruitbetaling op ieder werk van 500.- Gulden, dit alles natuurlijk alleen wanneer ons de papier-vergunning verstrekt wordt.

Zoodra wij bericht hebben dat ons voor deze boeken papier ter beschikking zal worden gesteld, zal dit alles door ons contractueel worden vastgelegd.

Wij hebben gedacht de Duitsche Uitgaven voor Holland op 5000 exemplaren te stellen, voor Duitschland wordt de oplage natuurlijk grooter.

Tevens zullen wij ons in verbinding stellen met de Residentiebode, om de vertalingsrechten voor deze boeken te verkrijgen, welk onderhoud hierover waarschijnlijk Vrijdag 9 Juni zal plaats vinden.

Wat betreft het nieuwe boek dat U voor ons zult schrijven, een z.g.n. Kritiek o.h. Amerikanisme, deelen wij U mede, dat wij U ook hiervoor een contract zullen zenden, zoodra de Heer Lutzeyer wederom in Holland is, dit is waarschijnlijk volgende week.

Wij zouden het echter ten zeerste op prijs stellen indien U ons zoudt willen bevestigen de ontvangst van Uw cheque groot f 500.–, daar dit voor ons ook eenige vastigheid is, en in Uw antwoord te omschrijven waarvoor deze f 500.-- aan U betaald zijn.

Wij zien Uw antwoord gaarne spoedig tegemoet en verblijven,Hoogachtend,

[handtekening (W. De Jager)]
[stempel (Heinrich Blömer's
Verlags-, Versand- und Exportbuchhandlung
)]