HEKELVELD 18
AMSTERDAM-C.
TELEFOON 38811


AMSTERDAM,
      6 Mei 1944.Den Heer W.H.M. van den Hout
Van Imhoffstraat 31,
D e n   H a a g.
Geachte Heer,


De leider van de Hoofdafdeeling Voorlichting van den Nationalen Jeugdstorm, de heer W. van Veen, zou het op prijs stellen dezer dagen eens in een onderhoud, waarbij ook ik aanwezig zal zijn, met U van gedachten te wisselen.

De kern van deze bespreking betreft voornamelijk Uw medewerking aan "De Stormvlag".

Ik verzoek U vriendelijk mij te willen berichten op welken dag en op welk uur dit onderhoud kan plaats vinden.

U bij voorbaat dankend voor Uw medewerking, teeken ik,


hoogachtend,


[handtekening]

B. Ter Schiphorst,
Plv. Hoofdredacteur.
127-4-44-2000-K113