Uw kenmerk :Uw datum :Ons kenmerk :Onze datum :
RCT/Sch/MB24 Sept. 1943

Onderwerp :Den Heer Willem W. Waterman,
van Imhoffstraat 31,
Den Haag.


Waarde Waterman,

Naar aanleiding van verschillende feiten, die mij eerst dezer dagen ter oore gekomen zijn, meen ik je te moeten vragen, voorlopig je medewerking aan "Cinema & Theater" als geŽindigd te beschouwen.
Er is mij namelijk van de zijde van den Omroep op gewezen, dat je verschillende malen je rubriek in dienst gesteld hebt van zakelijk eigenbelang; de laatste keer bijvoorbeeld 1 door het tot tweemaal toe naar voren brengen van je eigen hoorspel: "Een gelukkige kapitein op een gelukkig schip", zonder vermelding, dat het van jezelf was.
Bovendien heb ik niet den indruk, dat je bijdragen coŲrdineeren met de belangen van den Omroep. Naar aanleiding van je stukje over vaste programma-schema's is mij bij monde van den D.G. 1 gebleken, dat de ideŽele Omroepbelangen door dit artikel zeer geschaad zijn en de beide laatste weken 3 hebben wij de microfoonrubriek in dienst moeten stellen van polemieken tegen je artikelen, hetgeen noch in het belang van "Cinema & Theater" noch in dat van den Omroep is.
Wij hebben voor de Omroeprubriek iemand noodig, die de bijzondere moeilijkheden en belemmeringen van den Omroep in dezen tijd begrijpt en steunt.
Tenslotte heb je ons en mij persoonlijk moeilijkheden bezorgd, doordat je deze week wederom in de officiŽele stencils van den Omroep eigenmachtig veranderingen hebt aangebracht, waarvan je kunt weten, dat ze tegen de uitdrukkelijke verordeningen van het Departement zijn. Ik bedoel bijvoorbeeld, dat je in je laatste rubriek tot vijfmaal toe achter "Theo Uden Masman en zijn dansorkest" den thans verboden naam "de Ramblers" hebt toegevoegd 4.
Tenslotte weegt de zonder twijfel aardige stijl van je rubriekje niet op tegen het feit, dat wij de kopij vaak later dan afgesproken en soms te laat voor opneming ontvingen en dan in een dusdanige slordige toestand, dat ze practisch gesproken 5 ten onzent opnieuw geschreven moest worden.
Wil mij deze motiveering in het belang van het blad ten goede houden. Ik had je ook eenvoudig kunnen schrijven, dat wij geen prijs meer stellen op je medewerking, maar gezien onze persoonlijke aangename verhouding, meen ik je kennis te moeten geven van onze motieven.
Intussen met beste groeten,
Hoofdred. "Cinema & Theater",

[handtekening]

Mr. H.Scholte.

DRUK VERWEIJ MIJDRECHT 11250-2-Ď43 6[1]In „Cinema & Theater” no. 37, 10 Sept. 1943
[2]Directeur-Generaal.
[3]In „Cinema & Theater” no. 38 (17 Sept. 1943) staat in de rubriek „Rond de Microfoon” in plaats van een artikel Willem W. Waterman een reactie van Henri van Hoof; in „Cinema & Theater” no. 39 (24 Sept. 1943) een reactie van Klaas Smelik.
Overigens kun je je afvragen of de rubrieken van Van Hoof en Smelik in die nummers werkelijk "polemieken" zijn, dan wel ingegeven werden door iets wat H. Scholte in zijn voorlaatste alinea van deze brief te berde brengt, nl. dat Willem W. Waterman te laat was met inleveren van kopij.
[4]Dat is niet in „Cinema & Theater” no. 37, waar Willem zijn (vůůr deze brief) laatste „Rond de Microfoon” publiceerde (de naam „Ramblers” komt slechts tweemaal voor), maar in „Cinema & Theater” no. 39. (vgl. noot 2 : „Rond de Microfoon” was in dat nummer van Klaas Smelik, maar het programma-overzicht - „Deze week in den aether” genaamd - blijkbaar van Willem W. Waterman, want in het programma-overzicht van no. 39 (verschenen op dezelfde datum als de brief van H. Scholte) komt inderdaad tot vijf maal aan toe de naam „Ramblers” voor).
Overigens verscheen in „Cinema & Theater” no. 40 (1 Oct. 1943) Willems allerlaatste bijdrage aan „Rond de Microfoon”; in het programma-overzicht van die week is vier maal sprake van „Theo Uden Masman en zijn dansorkest”, dus die rubriek is reeds door anderen samengesteld.
[5]De woorden "practisch gesproken" zijn met pen onderstreept en in de marge voorzien van de woorden "Wat is dat?"
[6]Let op: nieuwe briefpapier met nieuw briefhoofd (t.o.v. de brief van 08-09-1943)!