OVEREENKOMST
(Vrij van zegel ingevolge de Auteurswet)
De ondergeteekende:
de NENASU, gevestigd te UTRECHT, verder in dit contract genoemd de   u i t g e e f s t e r

en de mede-ondergeteekende: W. v.d. Hout
van Imhofstraat 31
                        wonende te Den Haag
verder in dit contract genoemd de   s c h r i j v e r
verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen:

ARTIKEL 1

De schrijver verbindt zich voor de jubileum-uitgave
"IN ÉÉN BAND"
een novelle ter grootte van ongeveer 8.000 woorden te leveren.

ARTIKEL 2

De schrijver verklaart, dat hij van de kopij met uitsluiting van ieder ander, het auteursrecht bezit en dat de voor deze uitgave aan de uitgeefster te leveren kopij nimmer te voren werd gepubliceerd.

ARTIKEL 3

De schrijver verklaart te zijn ingeschreven bij de Nederlandsche Kultuurkamer.

ARTIKEL 4

De schrijver levert de persklare kopij aan den Redacteur van deze uitgave, Henri van Hoof, Gijsbrecht van Amstelstraat 333, Hilversum, uiterlijk 10 September 1943.

ARTIKEL 5

De uitgeefster zal den schrijver een honorarium uitkeeren van ƒ 250,--      (    twee honderd en vyftig gulden            )
ARTIKEL 6

De betaling van het honorarium geschiedt als volgt:

a.bij onderteekening van dit contract wordt den schrijver een bedrag van ƒ 125,–      (    een honderd en vyf en twintig gulden            ) zijnde 50% van het honorarium, als niet-terugvorderbaar voorschot op het in artikel 5 genoemde honorarium uitbetaald.
b.bij het ontvangen van de goedkeuring tot directe uitgave van het in dit contract bedoelde boekwerk van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten wordt den Redacteur 1 het resteerende gedeelte zijnde ƒ 125,–    (    een honderd en vyf en twintig gulden            ) uitbetaald.


ARTIKEL 7De schrijver ontvangt van de uitgeefster bij verschijnen van de eerste oplage een gebonden exemplaar present. Hij kan overigens voor eigen gebruik over meer exemplaren beschikken, die hem door de uitgeefster met de gebruikelijke auteurskorting van 50% op den particulieren prijs van het gebonden exemplaar worden geleverd.

ARTIKEL 8


Dit contract is nietig, indien de betreffende autoriteiten de goedkeuring voor de directe uitgave van het in dit contract bedoelde boekwerk weigeren te verleenen, terwijl de uitgeefster zich het recht voorbehoudt, de door schrijver geleverde novelle niet te aanvaarden of door betaling van het in artikel 6b genoemde resteerende bedrag definitief te accepteeren.

ARTIKEL 9


Alle eventueele geschillen zullen in den geest van dit contract door gezamenlijk overleg worden opgelost.Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te

Utrecht, den 27 Augustus 1943

De schrijver 2 :De uitgeefster:
    N E N A S U


[handtekening]

J.W. Westenberg
Directeur
[1]Het woord "Redacteur" is met schrijfmachine verbeterd in schryver.
[2]De handtekening van de schrijver (van den Hout) ontbreekt.