A No 004546 1

Aanvrage om vrijstelling van den inleveringsplicht
(Alleen voor Nederlanders)
      den Haag 2     , den    1. Juni 3     1943


Aan 4

Onder verwijzing naar § 9 van de Verordening betreffende de inlevering van radio-ontvangtoestellen d.d. 13 Mei 1943 verzoek ik hierbij om van de toepassing van de bepalingen dezer Verordening vrijgesteld te worden.
Redenen: (voor leden der N.S.B. ook stamboeknummer)Mitglied des Niederl. Kulturkreises Nr. 506 5
Ik bezit een radiotoestel            Lafayette 6                              (merk) fabrieksnummer      26898 7                  . Ik verplicht mij, overige in mijn bezit zijnde toestellen bij de daarvoor bevoegde instantie in te leveren. Ik verplicht mij tegelijkertijd, het bovengenoemde radiotoestel noch uit te leenen, noch weg te geven en ik bevestig door mijn handteekening, dat het mij bekend is, dat het luisteren naar buitenlandsche radiozenders verboden en strafbaar is. Bij verhuizing zal ik de instantie, bij welke ik mijn aanvraag om vrijstelling ingediend heb, mijn nieuwe adres mededeelen.Aanvrager is volgens § 9,
3e alinea, resp. aanvullende
bepaling gerechtigd een
aanvrage in te dienen.
[Handtekening 8]
(Handteekening)

W.H.M. van den Hout 9
(Naam in blokschrift)

den Haag 10
(Woonplaats)

(Dienststempel van den
ontvanger der aanvrage)
van Imhoffstraat 31 11
(Straat)


K 1016[1]Dit nummer, A No 004546, in de rechter bovenhoek, is voorgedrukt. In de linker bovenhoek staat nog eens een grote "A" gestempeld; in het midden staat bovenaan nog het nummer "VI/1/139" geschreven.
[2]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.
[3]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.
[4]Na het woord "Aan" staat handgeschreven - niet door W.H.M. van den Hout - : "den Haag"; onder de datum staat in weer een ander handschrift : "Geen PB" (of "PD"?), gevolgd door een (onleesbare) paraaf.
[5]Met typemachine - niet W.H.M. van den Houts typemachine - geschreven.
[6]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.
[7]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.
[8]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.
[9]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.
[10]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.
[11]Met pen ingevuld door W.H.M. van den Hout.