RIJKSRADIO-OMROEP
DE NEDERLANDSCHE OMROEP
PROGRAMMA DIENST
Postgiro 400.000 - Tel. K 2950-Den Heer W. v.d. Hout

van Imhofstraat 31

Uw kenmerk en uw brief vanDEN HAAG.


OnderwerpOns briefmerkHILVERSUM, Postbus 2
H/S19 April 1943


Bijgaand verhaal "Vlucht voor de regen" door W. van Hemert verzoeken wij U om te werken tot een luisterspel met een tijdsduur van 30 min.
De twee hoofdpersonen moeten af en toe eenigszins in het zonnetje worden gezet, waarbij hun maatschappelijke onbenulligheid licht doch scherp kan worden geteekend, waardoor het ongelukkig einde niet uitsluitend een tragisch geval, doch ook in dieperen zin verdiende loon is. Wellicht is het mogelijk aan het slot toevallig de Jeugdstorm of de Arbeidsdienst zingend voorbij te laten komen 1.
Het zal ons aangenaam zijn den tekst vr 1 Mei van U te mogen ontvangen 2.

CHEF AFDEELING DRAMATURGIE


[handtekening 3]
4
Verzoeke Uw antwoord uitsluitend te richten aan den NEDERLANDSCHEN OMROEP, Programma Dienst, Postbus 2, HILVERSUM zonder vermelding van persoonsnamen.

210.1.1-5.42-A.5-K 2492
[1]Naast de passage "De twee hoofdpersonen" t/m "laten komen" staat een accolade; in de marge heeft oorspronkelijk commentaar (op deze passage) gestaan, maar dat is niet meer te zien.
[2]Het antwoord van Willem - evenwel zonder de gevraagde bewerking - volgt op 19-10-1943...
[3]Onleesbaar.
[4]Zegel is half afgeknipt; de bedoelde bijlage zal ongetwijfeld de tekst van "Vlucht voor den regen" van Willy van Hemert zijn geweest; dat de bijlage niet bewaard is gebleven, althans niet in het NIOD-archief, is logisch, want op 19-10-1943 heeft Willem de tekst teruggestuurd.