15 Maart 1942 1


Hoogeachte Heer v/d Hout.
            Reeds bijna twee jaar in krijgsgevangenschap als genieofficier van het Ned. Leger, kwam de „Kruistocht van Gen. Tailleheack" alhier mij in handen en les, herlas uw aanklacht. Het is mij uit het hart gegrepen en de spijker hiermede uitstekend op zijn kop getikt. Het jaar 1939 en begin 1940 ging m. al zijn gebreken (en hoevelen waren het er wel niet!) aan mij voorbij. Degenen zooals ik, die krachtens mobilie functie ook nog meer zagen dan de troep, zouden nog scherper hebben veroordeeld dan U al deed. Er zal veel gevergd worden om den Augiasstal te reinigen. Hiervoor zal een bezem nog te zwak zijn doch een water kanon van behoorlijk formaat. En deze vuurmond zal vooral dan moeten spuiten waar velen dit allerminst verwachten. Uw laatste zinsnede sprak van een orkaan. Moge deze orkaan dan ook werkelijk met niets ontziende kracht te werk gaan. Voor dit boek moge men U dankbaar zijn. Veel critiek van betrokkenen (achterbaks liefst) zal nog wel komen, maar mij deed dit boek innig genoegen. Zoo was het en niet anders. Met vriendelijke groeten en zeer veel
Hoogachting
J. Elders
Kap. Genie K.N.L.
Prins Alexanderlaan 2
Breda (Ginneken)





[1]Het lijkt haast wel, of er aanvankelijk "1 Maart 1942" stond en dat de "5" (van "15 Maart") er later tussen is gevoegd. Datum poststempel is overigens 27.3.43.