UW NR.:ONS NR.: HD/P V-626DAT.:     31 October 1941.Den Heer H.L.M. 1 van den Hout

van Imhoffstraat

s-G r a v e n h a g e.
Waarde Kameraad,


In handen

Het is langzamerhand dringend noodzakelijk, dat De Veste wederom kan beschikken over de drukproeven van De Geschiedenis der Jong-Vlaamsche Beweging, die wij U indertijd afstonden voor Uwe besprekingen met den Heer van Nispen tot Sevenaer. Wij hebben hierom reeds eenige malen gevraagd en meerdere malen heeft zich een onzer Kameraden ten Uwent vervoegd om ze te halen, doch kon de proeven niet ontvangen, daar zij onvindbaar bleken. Het is ons eenige exemplaar, de kosten hiervan bedroegen f 25.-, terwijl tevens er aanteekeningen in waren gemaakt.

Daar dit boek nu gedrukt en uitgegeven zal worden, is het van het hoogste belang, dat zij terugkomen. Ik verzoek U daarom vriendelijk ze thans op te zoeken. Brenger dezes zal zich morgen wederom bij U vervoegen om ze te halen.Met onzen groet: NNEDERLAND!
Uitgeverij De Veste,


[handtekening]

R.W. Haentjes Dekker.
[1]Op dit tijdstip (31-10-1941) was Willem - naar eigen zeggen - al maanden geen lid meer van Nationaal Front (maar volgens anderen alleen maar ontheven uit zijn functie als lid van de Propagandaraad), zodat het geen verbazing hoeft te wekken, dat Haentjes Dekker de precieze voorletters niet meer kent.