9 AUG. 1941     7847 A
Organisatie 1
TELEFOON 112122
BANKIERS: DE BAS & Co.
GIRONUMMER 6532
      TEN NAME VAN DE BAS & Co.
Den Weledelgeboren Heer
J. v.d. Hout,
Hoofd van het Nationaal Front,

Bezuidenhout 76,

's-GRAVENHAGE


UW SCHRIJVENUW TEEKENAFDEELINGONS TEEKENDATUM
IIRuy/NO8/8 ‘41
GELIEVE DEZE GEGEVENS BIJ ANTWOORD AAN TE HALEN


Weledelgeboren Heer,

      Uw boek "De Kruistocht van Generaal Taillehaeck" heb ik met belangstelling gelezen.
      Nadat ik echter in het laatste nummer van het maandblad van het Nationaal Front "Nederlander" het artikel van den Heer Willem Haighton 2 gelezen heb, is het uitgesloten, dat over Uw boek een gunstige recentie gepubliceerd wordt in ons weekblad.
      Het is ons onmogelijk om woorden en daden van het Nationaal Front in ons weekblad gunstig te gaan beoordelen terwijl ditzelfde Nationaal Front in een van haar organen op de meest onware en laffe manier, alleen ter wille van eigen partijpolitiek-gewin, De Nederlandsche Unie beschuldigt van land- en volksverraad.
      Daarom stuur ik U het boek hierbij terug en heeft ons onderhoud, dat hedenmiddag zou plaats hebben geen zin meer.
      Inmiddels, in alle hoogachting,

"DE NEDERLANDSCHE UNIE"


[handtekening]

G.J.N.M. Ruygers,
Afd. Pers. 3
[1]"9 AUG. 1941" (blijkbaar de datum van ontvangst) en "Organisatie" zijn gestempeld; "7847 A" is met potlood geschreven.
[2]Vanaf de naam "Willem Haighton" loopt een potloodpijl naar de marge, waar met potlood commentaar wordt geleverd (door W.H.M. van den Hout?). Helaas is dit commentaar onleesbaar.
Wellicht was het Willem ook al opgevallen dat hier een foutieve naam staat (zoals hijzelf ook foutief "J. v.d. Hout"wordt genoemd in de aanhef) en levert hij hier commentaar op; bedoeld wordt Alfred Haighton (1896-1943), wiens vader vanaf 1902 rijk werd door de oprichting van de N.V. De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen, kortweg Lotisico (!!!) genoemd. Alfred Haighton die door zijn vader rijk en door een ongeval blijvend mank was geworden (en tengevolge van het laatste een haast ziekelijke belangstelling had gekregen voor lichamelijke gebreken; zo trouwde hij in totaal vier keer, en zijn laatste drie vrouwen hadden alle slechts één been), fungeerde in de jaren ‘20, ‘30 en ‘40 als geldschieter van en publicist bij een groot aantal fascistische splintergroeperingen, zoals het Verbond van Actualisten, De Bezem en Zwart resp. Nationaal Front. Willem Haighton was een jongere broer van Alfred, maar Willem Haighton heeft nooit iets geschreven.
[3]Rechts hiervan staat geschreven: "Af 12 Aug." benevens een onleesbare paraaf.