Den Heer W.v.d.Hout
p/a Hoofdkwartier
Bezuidenhout 76
s Gravenhage, 31 Juli 1941
VdW/
(-.

Bij beantwoorden
vermelden: vdW/II-A-605Kameraad van den Hout,

                                          Ik heb reeds langeren tijd moeten constateeren, dat U in elk opzicht in Uw taak en opvattingen over de verplichtingen van een medewerker aan het Hoofdkwartier te kort schiet.
                                          U is practisch nimmer aanwezig, ook niet, nadat Kd. Van Capelle vertrokken is en het loopend werk voor de afdeeling Propaganda weer op U blijft wachten.
                                          Het naloopen van drukwerk voor de propaganda kan nimmer z veel omvattend zijn, dat dit Uw dagelijksche afwezigheid voor het grootste deel van den dag rechtvaardigt, evenmin is dit een motief om nimmer op tijd te verschijnen op het oogenblik dat de medewerkers van het Hoofdkwartier hun dagtaak beginnen.
                                          U dient in verband met bovenstaande dan ook rekening te houden met het feit, dat wij op Uw medewerking niet langer meer prijs stellen en Uw dienstverband op 31 Augustus a.s. als afgeloopen beschouwen.

Met Nederlandschen groet,
Het Departement van Organisatie en Propaganda
De Leider van het Departement

[handtekening]

(J.M.v.d.Wetering Ing.)