EEN NIEUW BOEK OVER KARL MAY

J. Heyink 1

Reeds in een vorige Kiva werd kort de komende verschijning vermeld van een boek over Karl May door een Kiva-abonnee, de Heer E.van Linden (pseudoniem) 2, met medewerking van Dr. J.C. Schuurman 3. Het werd tijd dat er over Karl May in het Nederlands iets verscheen, want hoewel er in Duitsland de laatste jaren erg veel literatuur over K.M. en zijn werk is verschenen, (ook herdrukken van de oudere boeken, die later meestal door anderen erg waren bewerkt), was het in ons land erg stil om deze schrijver die toch nog steeds in millioenenoplagen wordt verkocht.
Werd vroeger zijn werk als “niet-literair” beschouwd, nu is men dit anders gaan bekijken. Want wat bepaalt uiteindelijk of een boek tot de “literatuur” behoort; of het in kleine oplaag gelezen wordt door een kleine selecte groep, of dat het in grote oplaag door “het volk” wordt gelezen?
Men begint dus Karl May een plaats te geven in de literatuurgeschiedenisboeken, iets waar men vroeger eenvoudig niet aan dacht. De Heer van Linden heeft uit bestaande biografn en “Mein Leben und Streben” 4 een overzicht samengesteld van K.M.’s leven en daarin vanzelf ook de inhoud en bedoeling van zijn boeken betrokken.
Voor velen zal dit een geheel nieuw beeld geven van de bekende schrijver die door de meesten slechts als “jongensboekenschrijver” wordt beschouwd.
In het tweede gedeelte geeft Dr.Schuurman zijn visie (als psychiater) op de mens Karl May, zijn boeken en de inhoud ervan. Velen zullen wellicht vreemd opkijken als ze zien dat iemand als Dr. Schuurman zich bezighoudt met Karl May, een figuur waarover vaak schouderophalend wordt geoordeeld.
Veel aanhalingen uit de boeken van K.M. brengen zijn bedoelingen nader tot de lezers en korte mededelingen (o.a. met betrekking tot parapsychologie, het ik-probleem, de beroemde geweren, de Munchmeyer romans, rechtzaken enz.) geven een kijk op allerlei facetten van zijn leven.
Tot slot een lijst van al zijn boeken met jaar van verschijnen en een korte lijst van literatuur over K.M.

Het boek, kwarto formaat, telt plm. 60 blz. met veel foto’s en kost normaal ƒ 7.50 plus porto 5, maar de auteur heeft voor de Kiva-abonnees een SPECIALE PRIJS vast esteld van ƒ 5.-- plus ƒ 1.75 verzendkosten, totaal dus ƒ 6.75.
Als U dit bedrag gireert op giro 1305848 ten name van J. Heyink, Bennebroek, met vermelding “Voor L.van Linden Karl May” wordt het boek U toegezonden.
Wij hopen dat velen die weinig van Karl weten via dit boek wat nader tot deze interessante persoon zullen komen.


[1]In: De Kiva, oktober 1976.
Jacobus Heyink (* 1906 , † juli 1997) was een boekhandelaar te Rotterdam en oprichter van De Kiva, een tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd was in indiaanse culturen.
[2]E. van Linden is een pseudoniem van een zekere Wouter T. Klaren.
[3]Kees Schuurman (voluit: Cornelis Johannes Schuurman, * 5 juli 1898 , † 18 november 1979) was een Nederlands bacterioloog-hygiënist, psychiater en schrijver. Hij werkte samen met „E. van Linden” (=Wouter T. Klaren) aan het boekje „Dr. Karl May”. Schuurman verwierf een zekere bekendheid omdat hij (van 1944 tot 1947) de eerste psychiater was van Gerard Kornelis van het Reve (sinds 1973: Gerard Reve, * 14 december 1923 , † 8 april 2006).
[4]Mein Leben und Streben” is al sinds 1917 opgenomen in „»ICH« Karl May • Leben und Werk”, Gesammelte Werke, Band 34).
[5]Met pen is boven het woord „porto” geschreven: „2,–”.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website