Toen alle Indianen Duits spraken …

Karl May was de meest bewonderde en meest

bekritiseerde schrijver van deze eeuw


anoniem 1Oplichter, dief en auteur

DE Saksische weverszoon Karl May, die voortleeft als de schepper van Old Shatterhand, Winnetou, Kara ben Nemsi en Hadji Halef Omar was een merkwaardig figuur. Hij was ook een zeer omstreden figuur: mislukte onderwijzer, oplichter en dief, auteur van kolportage-romans, tot hij zijn genre ontdekte. Met een totale oplage van twintig miljoen delen heeft hij misschien niet zijn letterkundige waarde, dan toch wel zijn bestaansrecht bewezen. Zolang hij leefde spraken de Indianen Duits.


„Doctor” Karl May blijkens zijn eigen handtekening; het is een van de foto’s welke de schrijver aan bewonderaars stuurde. De doctortitel had hij zich zelf al lang toegekend voor hij deze kocht van een Duits-Amerikaanse niet-officieel erkende universiteit.


OP de twintigste juli van het jaar 1917 kreeg de Karl May Verlag van een zekere juffrouw Sophia Bauer uit Frankfurt aan de Main een postwissel voor geleverde May-boeken. Op dit strookje stond geschreven „Uw boeken hebben de laatste dagen en uren van mijn vader mooier gemaakt ....” Het is een van de talloos vele getuigenissen over het werk van een der meest bewonderde en meest bekritiseerde auteurs van onze eeuw 2. Wanneer men weet, dat „Winnetou” alleen al het halve miljoen exemplaren heeft overschreden zal het geen verwondering wekken, dat Karl May met een totale oplaag van twintig miljoen delen alle andere Duitse auteurs in kwantiteit met stukken klopt. Een geestdriftige bewonderaar heeft uitgerekend dat men ze, naast elkaar zettend de weg van Groningen naar Middelburg aan beide zijden mee zou kunnen afzetten. Met de titels naar voren zou men de afstand Amsterdam-Boedapest halen terwijl men met de bladzijden de aarde met de maan zou kunnen verbinden. Alle inwoners van de stad Haarlem zouden er aan te pas moeten komen om die boeken weg te dragen, mits elk van hen minstens honderd kilogram zou torsen.

Men kan zich voorstellen welk een sensatie de boeken van Karl May verwekten in het Europa van de laatste jaren van de vorige eeuw 3. Na de verschijning van de eerste Winnetouromans bereikten May tal van voorstellen om het opperhoofd der Apachen te laten overkomen om persoonlijk kennis te maken met zijn bewonderaars. Men beweert dat May „Winnetou’s dood” 4 alleen geschreven heeft om van dat gezeur af te zijn.
Maar de belangstelling ging evenzeer uit naar de May-romans uit het Turkse Rijk, waarbij de kleine Hadji Halef Omar bovenaan stond. Duizenden mensen schreven naar May om te informeren naar de welstand van de kleine Halef, hoe het hem verder ging en waar hij woonde. Toch waren zowel Winnetou als Halef ontsproten aan de rijke fantasie van Karl May. „De verzoeken om inlichtingen”, schreef hij eens, „komen uit kringen die het keizerlijke huis zeer na staan, maar ook uit arbeiderskringen, ze komen uit de gouden pen van een miljonair en van de bevende hand van een weduwvrouw, uit het boudoir van een vrouw van de wereld en uit de grauwe kloostercel, van de schoolbanken der gymnasiasten en uit de schrijfmappen van kostschoolmeisjes.

MARTELPAAL

TEGENOVER deze lot stond minstens evenveel scherpe kritiek: „Karl May is langzaam doodgemarteld door de tegen hem gevoerde hetze!” zeiden zijn vrienden. De kranten hebben hun steentje bij gedragen met koppen als: Karl May een bedrieger, Karl May de tuchthuisboef, Karl May was een paardendief, De Zwendelaar der nooit gemaakte reizen, de smaakbederver, de jeugdverleider .....
Zelfs na zijn dood bleef de hetze tegen Karl May voortduren; na zijn dood werd hij op geraffineerde wijze beschuldigd van allerlei misdaden. In alle ernst las men „May heeft zich waarschijnlijk ook schuldig gemaakt aan inbraken en roofovervallen”. Hij werd beschuldigd de pornografische roman „Waldröschen” te hebben geschreven 5 en zelfs zijn grandioze gebaar om zijn geld en werk na te laten ten dienste van een stichting voor arme auteurs, werd uitgekreten als een „reclametruc”.
Men vraagt zich af hoe de boeken van Karl May zulk een storm konden ontketenen. Deskundigen hebben verklaard dat May moed, dapperheid en Godsvertrouwen predikte. „Hij is wulps” zeggen tegenstanders, „want in zijn romans uit het Middenoosten schrijft hij over doorzichtige gewaden en weelderige vormen!” Meer staat er echter niet in die boeken. Men heeft May zijn bloederige Indianenromans verweten, maar dat valt nog al mee; er is niet meer bloed dan in de gemiddelde hedendaagse cowboyroman. Men heeft van één boek gezegd, dat er zestienhonderd mensen werden doodgeschoten en tweehonderdveertig geskalpeerd, terwijl het totaal aantal doden op 2293 kwam op 2612 bladzijden. In het bedoelde boek wordt de strijd tussen keizer Maximiliaan en Juarez in Mexico beschreven, die nu eenmaal zeer bloedig was. Ten overvloede echter ging het hier om een kolportageroman, die de uitgever wat had laten „opfleuren” door er wat meer bloed in te brengen.

DESKUNDIGE

VOOR een deel van het werk van Karl May is er een boven alle twijfel verheven deskundige: wijlen Emir Abdoellah van Jordanië 6. Deze woestijnvorst placht Karl May in het Engels te lezen en als zoon der woestijnen die het oude Turkse rijk goed kende in alle uithoeken, prees hij het werk van deze Duitse schrijver, die volgens hem zoveel had gedaan opdat Christenen en Muzelmannen elkaar beter zouden kunnen begrijpen. Er is een tijd geweest waarin men het werk van May beoordeelde met de maatstaven der grote litteratuur en hem dan terzijde schoof met de woorden „Rommel voor Jan en alleman ....” Handboeken voor letterkunde vermelden hem zelden en dan nog alleen maar in het voorbijgaan.

Men zal zich afvragen hoe Karl May ertoe is gekomen om zijn Indianenromans te schrijven; het antwoord ligt voor de hand: in het jaar 1879 verscheen in Stuttgart een Duitse bewerking van Ferry’s „Woudloper” 7. De vertaler was Carl May, zoals hij zich toen noemde, Ferry schreef in een nawoord „De Woudloper heeft nog vele avonturen beleefd, waarover de lezer later zal horen”. Gabriel Ferry was in 1852 overleden; goed, dan zou zijn vertaler het werk wel voortzetten waar Ferry had opgehouden. Zo werd Karl May de kampioen van de Rode Man en tevens een der eersten die de „Oosterse kwestie” aanroerde, twintig jaar voor deze actueel werd ....

VOLGENDE KEER:

Old Shatterhand en Kara ben Nemsi[1]In: Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 januari 1964.
Dit is het eerste in een serie van negen artikelen over Karl May, verschenen tussen 18 en 28 januari 1964.
De auteur van dit artikel heeft ongeveer de helft van zijn tekst gekopieerd of liever gezegd geplagieerd uit „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” van F. C. de Rooy, om precies te zijn: m.n. de pagina’s 20, 22, 23, 93, 98, 101 en 102 uit voornoemd boek!
[2]Voor alle duidelijkheid: dat is dus de twintigste eeuw!
[3]Voor alle duidelijkheid: dat is dus de negentiende eeuw!
[4]Originele titel: „Winnetou III” (Gesammelte Werke, Band 9), in de pocketreeks „De dood van Winnetou” (Karl May Pockets, deel 12). De reden waarom de auteur van artikel hier de oudere titel (Becht) gebruikt, is dat hij dit stukje tekst heeft gekopieerd uit „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” van F. C. de Rooy uit 1955, toen er nog geen Karl May Pockets bestonden.
[5]En terecht, want die roman heeft hij ook daadwerkelijk geschreven (maar dan onder het pseudoniem Capitain Ramon Diaz de la Escosura); de uitgevers, achtereenvolgens Heinrich Gotthold Münchmeyer (* 29 juni 1836 , † 6 april 1892) en Adalbert Fischer (voluit: Johannes Adalbert Fischer, * 3 december 1855 , † 7 april 1907) hadden er in 1882/83 resp. 1902/03 echter diverse expliciete passages aan toe laten voegen. Een jaar na de dood van Fischer verklaarde de rechter dat de teksten van de colportageromans „door toevoegingen en wijzigingen door derden een zodanig verandering hebben ondergaan, dat ze in hun huidige vorm niet meer als geschreven door de heer May beschouwd kunnen worden.”
[6]Abdoellah bin Hoessein (ook wel Abdoellah I, * 1882 , † 20 juli 1951) was emir van Transjordanië van 1923 tot 1946, koning van Transjordanië van 1946 tot 1949 en koning van het Hasjemitische koninkrijk Jordanië van 1949 tot zijn dood in 1951.
Leuk verhaal, maar echt veel boeken van Karl May zijn er niet vertaald in het Engels.
[7]Gabriel Ferry (eigenlijk Eugène Louis Gabriel Ferry de Bellemare, * 29 november 1809 , † 5 januari 1852) was een Frans auteur, voornamelijk van avonturenromans, waarvan „Une guerre en Sonora – souvenirs des côtes de l’Océan Pacifique”, „Les Squatters – La clairière du bois des Hogues, récit des côtes et de la mer”, „Costal l’Indien ; roman historique. Scènes de la guerre de l'indépendance du Mexique”, „Les Révolutions du Mexique” en „Les aventures d’un Français au pays des caciques” bekend zijn, maar dank zij de bewerking van „Le Coureur des bois” voor kinderen door Karl May is deze roman zijn bekendste werk geworden.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website